Filegi.com


Thông tin file

File info

Thông tin các định dạng file phổ biến trên hệ điều hành Window, Mac, iOS, Android, Linux

Phần mềm mở file

Danh sách các phần mềm hoặc công cụ mở file phổ biến nhất hện nay để mở, sửa và chuyển đổi file thành các định dạng khác

Thuật ngữ

Thuật ngữ công nghệ

Thông tin Anh – Việt các thuật ngữ công nghệ thông tin phổ biến nhất

Thuật ngữ kinh doanh

Thuật ngữ tài chính, kinh doanh Anh – Việt