@reply

@reply là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ @reply – Technology Terms

.MDB File Format

.MDB File Format là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ .MDB File Format – Technology Terms

.NET Data Provider

.NET Data Provider là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ .NET Data Provider – Technology Terms

.NET Enterprise Server

.NET Enterprise Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ .NET Enterprise Server – Technology Terms

.NET Framework Configuration Tool

.NET Framework Configuration Tool là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ .NET Framework Configuration Tool – Technology Terms

.NET Compact Framework (.NET CF)

.NET Compact Framework (.NET CF) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ .NET Compact Framework (.NET CF) – Technology Terms

.INI File

.INI File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ .INI File – Technology Terms

.htaccess

.htaccess là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ .htaccess – Technology Terms

.NET Framework (.NET)

.NET Framework (.NET) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ .NET Framework (.NET) – Technology Terms