Set

Set là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Set – Bits and Bytes

String

String là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ String – Bits and Bytes

Swap File

Swap File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Swap File – File Formats

SPX

SPX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SPX – Technical Terms

sRGB

sRGB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ sRGB – Technical Terms

SRM

SRM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SRM – Technical Terms

SSID

SSID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SSID – Technical Terms

SOA

SOA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SOA – Technical Terms

Soft Copy

Soft Copy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Soft Copy – Technical Terms

Speech Recognition

Speech Recognition là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Speech Recognition – Technical Terms

Spooling

Spooling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spooling – Technical Terms

SMP

SMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SMP – Technical Terms

SMS

SMS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SMS – Technical Terms

Superscript

Superscript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Superscript – Technical Terms

Swipe

Swipe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Swipe – Technical Terms

Sync

Sync là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sync – Technical Terms

SLA

SLA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SLA – Technical Terms

Smart Home

Smart Home là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Smart Home – Technical Terms

Syntax

Syntax là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Syntax – Technical Terms

System Analyst

System Analyst là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Analyst – Technical Terms

System Hardening

System Hardening là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Hardening – Technical Terms

System Resources

System Resources là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Resources – Technical Terms

Steganography

Steganography là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Steganography – Technical Terms

SKU

SKU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SKU – Technical Terms

Storage Capacity

Storage Capacity là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Storage Capacity – Technical Terms

Subnet Mask

Subnet Mask là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Subnet Mask – Technical Terms

Subscript

Subscript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Subscript – Technical Terms

Sample Rate

Sample Rate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sample Rate – Technical Terms

Sampling

Sampling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sampling – Technical Terms

Scalable

Scalable là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scalable – Technical Terms

Seed

Seed là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Seed – Technical Terms

Serial Number

Serial Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Serial Number – Technical Terms

Sidebar

Sidebar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sidebar – Technical Terms

Simplex

Simplex là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Simplex – Technical Terms

Standalone

Standalone là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Standalone – Technical Terms

Standby

Standby là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Standby – Technical Terms

Stack

Stack là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Stack – Technical Terms

Safe Mode

Safe Mode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Safe Mode – Technical Terms

Sample

Sample là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sample – Technical Terms

SRE

SRE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SRE – Software Terms

Start Menu

Start Menu là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Start Menu – Software Terms

Status Bar

Status Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Status Bar – Software Terms

Struct

Struct là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Struct – Software Terms

Spyware

Spyware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spyware – Software Terms

SQL

SQL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SQL – Software Terms

Soft Token

Soft Token là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Soft Token – Software Terms

Software

Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Software – Software Terms

Source Code

Source Code là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Source Code – Software Terms

System Software

System Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Software – Software Terms

Systray

Systray là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Systray – Software Terms

Spellcheck

Spellcheck là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spellcheck – Software Terms

Spool

Spool là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spool – Software Terms

Spreadsheet

Spreadsheet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spreadsheet – Software Terms

Sprite

Sprite là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sprite – Software Terms

System Call

System Call là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Call – Software Terms

Sierra

Sierra là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sierra – Software Terms

System Preferences

System Preferences là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Preferences – Software Terms

Silent Install

Silent Install là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Silent Install – Software Terms

Snapchat

Snapchat là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Snapchat – Software Terms

Skin

Skin là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Skin – Software Terms

Snapshot

Snapshot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Snapshot – Software Terms

SMB

SMB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SMB – Software Terms

Snippet

Snippet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Snippet – Software Terms

Subdirectory

Subdirectory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Subdirectory – Software Terms

Symbolic Link

Symbolic Link là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Symbolic Link – Software Terms

Scareware

Scareware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scareware – Software Terms

Schema

Schema là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Schema – Software Terms

Screenshot

Screenshot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Screenshot – Software Terms

Script

Script là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Script – Software Terms

Scroll Bar

Scroll Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scroll Bar – Software Terms

Scrolling

Scrolling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scrolling – Software Terms

SNMP

SNMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SNMP – Software Terms

Snow Leopard

Snow Leopard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Snow Leopard – Software Terms

Syntax Error

Syntax Error là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Syntax Error – Software Terms

Shell

Shell là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Shell – Software Terms

SDK

SDK là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SDK – Software Terms

SDLC

SDLC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SDLC – Software Terms

SDS

SDS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SDS – Software Terms

Semaphore

Semaphore là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Semaphore – Software Terms

Service Pack

Service Pack là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Service Pack – Software Terms

SaaS

SaaS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SaaS – Software Terms

Samba

Samba là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Samba – Software Terms

Sandboxing

Sandboxing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sandboxing – Software Terms

SharePoint

SharePoint là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SharePoint – Software Terms

Shareware

Shareware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Shareware – Software Terms

SSD

SSD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SSD – Hardware Terms

Storage Device

Storage Device là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Storage Device – Hardware Terms

Stylus

Stylus là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Stylus – Hardware Terms

Supercomputer

Supercomputer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Supercomputer – Hardware Terms

Superscalar

Superscalar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Superscalar – Hardware Terms

Surface

Surface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Surface – Hardware Terms

System Requirements

System Requirements là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Requirements – Hardware Terms

SRAM

SRAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SRAM – Hardware Terms

Solid State

Solid State là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Solid State – Hardware Terms

Sound Card

Sound Card là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sound Card – Hardware Terms

Southbridge

Southbridge là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Southbridge – Hardware Terms

System Unit

System Unit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Unit – Hardware Terms

Server

Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Server – Hardware Terms

Shift Key

Shift Key là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Shift Key – Hardware Terms

SIM Card

SIM Card là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SIM Card – Hardware Terms