SRE

Định nghĩa SRE là gì?

SRESRE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SRE - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Là viết tắt của "Trang web đáng tin cậy Kỹ thuật." SRE là một phương pháp cấu trúc để phát triển phần mềm có nguồn gốc tại Google. Mục tiêu của SRE là tạo ra và duy trì các ứng dụng phần mềm cho là đáng tin cậy và khả năng mở rộng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SRE? - Definition

Stands for "Site Reliability Engineering." SRE is a structured approach to software development that originated at Google. The goal of SRE is to create and maintain software applications that are reliable and scalable.

Understanding the SRE

Thuật ngữ liên quan

  • SRAM
  • sRGB

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *