VDU

VDU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VDU – Hardware Terms

VGA

VGA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VGA – Hardware Terms

UPnP

UPnP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UPnP – Hardware Terms

UPS

UPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UPS – Hardware Terms

USB

USB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ USB – Hardware Terms

USB-C

USB-C là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ USB-C – Hardware Terms

Ultra DMA

Ultra DMA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ultra DMA – Hardware Terms

Ultrabook

Ultrabook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ultrabook – Hardware Terms

Volume

Volume là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Volume – Hardware Terms

VRAM

VRAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VRAM – Hardware Terms

Webcam

Webcam là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Webcam – Hardware Terms

Workstation

Workstation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Workstation – Hardware Terms

UML

UML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UML – Hardware Terms

X86

X86 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X86 – Hardware Terms

ZIF

ZIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ZIF – Hardware Terms

Transistor

Transistor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Transistor – Hardware Terms

Trinitron

Trinitron là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Trinitron – Hardware Terms

UICC

UICC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UICC – Hardware Terms

VLB

VLB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VLB – Hardware Terms

Volatile Memory

Volatile Memory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Volatile Memory – Hardware Terms

SRAM

SRAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SRAM – Hardware Terms

SSD

SSD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SSD – Hardware Terms

Storage Device

Storage Device là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Storage Device – Hardware Terms

Trackball

Trackball là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Trackball – Hardware Terms

Touchscreen

Touchscreen là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Touchscreen – Hardware Terms

Stylus

Stylus là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Stylus – Hardware Terms

Supercomputer

Supercomputer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Supercomputer – Hardware Terms

Superscalar

Superscalar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Superscalar – Hardware Terms

Surface

Surface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Surface – Hardware Terms

Video Card

Video Card là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Video Card – Hardware Terms

System Requirements

System Requirements là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Requirements – Hardware Terms

Toslink

Toslink là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Toslink – Hardware Terms

Tape Drive

Tape Drive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tape Drive – Hardware Terms

Thunderbolt

Thunderbolt là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thunderbolt – Hardware Terms

Thyristor

Thyristor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thyristor – Hardware Terms

Toggle Key

Toggle Key là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Toggle Key – Hardware Terms

Touchpad

Touchpad là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Touchpad – Hardware Terms

SLI

SLI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SLI – Hardware Terms

SMART

SMART là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SMART – Hardware Terms

TFT

TFT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TFT – Hardware Terms

Thermistor

Thermistor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thermistor – Hardware Terms

Thick Client

Thick Client là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thick Client – Hardware Terms

Thin Client

Thin Client là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thin Client – Hardware Terms

SoC

SoC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SoC – Hardware Terms

Speakers

Speakers là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Speakers – Hardware Terms

Solid State

Solid State là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Solid State – Hardware Terms

Surge Protector

Surge Protector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Surge Protector – Hardware Terms

Sound Card

Sound Card là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sound Card – Hardware Terms

Swift

Swift là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Swift – Hardware Terms

Southbridge

Southbridge là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Southbridge – Hardware Terms

Switch

Switch là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Switch – Hardware Terms

System Unit

System Unit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Unit – Hardware Terms

Tablet

Tablet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tablet – Hardware Terms

Server

Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Server – Hardware Terms

Shift Key

Shift Key là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Shift Key – Hardware Terms

SIM Card

SIM Card là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SIM Card – Hardware Terms

SIMM

SIMM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SIMM – Hardware Terms

SATA

SATA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SATA – Hardware Terms

Scanner

Scanner là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scanner – Hardware Terms

Router

Router là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Router – Hardware Terms

Screen Burn

Screen Burn là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Screen Burn – Hardware Terms

SAN

SAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SAN – Hardware Terms

Smartphone

Smartphone là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Smartphone – Hardware Terms

Optical Drive

Optical Drive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Optical Drive – Hardware Terms

Smartwatch

Smartwatch là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Smartwatch – Hardware Terms

Screen Tearing

Screen Tearing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Screen Tearing – Hardware Terms

SO-DIMM

SO-DIMM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SO-DIMM – Hardware Terms

PROM

PROM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PROM – Hardware Terms

Optical Media

Optical Media là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Optical Media – Hardware Terms

Scroll Wheel

Scroll Wheel là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scroll Wheel – Hardware Terms

SCSI

SCSI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SCSI – Hardware Terms

SD

SD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SD – Hardware Terms

SDRAM

SDRAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SDRAM – Hardware Terms

Secondary Memory

Secondary Memory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Secondary Memory – Hardware Terms

Secondary Storage

Secondary Storage là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Secondary Storage – Hardware Terms

Sector

Sector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sector – Hardware Terms

Serial Port

Serial Port là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Serial Port – Hardware Terms

RAM

RAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RAM – Hardware Terms

RISC

RISC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RISC – Hardware Terms

RDRAM

RDRAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RDRAM – Hardware Terms

ROM

ROM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ROM – Hardware Terms

Repeater

Repeater là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Repeater – Hardware Terms

Resistor

Resistor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Resistor – Hardware Terms

Retina Display

Retina Display là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Retina Display – Hardware Terms

Northbridge

Northbridge là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Northbridge – Hardware Terms

NVRAM

NVRAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ NVRAM – Hardware Terms

OLED

OLED là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ OLED – Hardware Terms

PRAM

PRAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PRAM – Hardware Terms

Primary Memory

Primary Memory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Primary Memory – Hardware Terms

Print Server

Print Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Print Server – Hardware Terms

Printer

Printer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Printer – Hardware Terms

Processor

Processor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Processor – Hardware Terms

Processor Core

Processor Core là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Processor Core – Hardware Terms

PPGA

PPGA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PPGA – Hardware Terms

Projector

Projector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Projector – Hardware Terms

Quad-Core

Quad-Core là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Quad-Core – Hardware Terms

RFID

RFID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RFID – Hardware Terms

Pipeline

Pipeline là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Pipeline – Hardware Terms

Modifier Key

Modifier Key là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Modifier Key – Hardware Terms

Molex Connector

Molex Connector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Molex Connector – Hardware Terms