SSD

Định nghĩa SSD là gì?

SSDSSD. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SSD - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Viết tắt của "Solid State Drive." Một SSD là một loại thiết bị lưu trữ khối lượng tương tự như một ổ đĩa cứng (HDD). Nó hỗ trợ đọc và ghi dữ liệu và duy trì lưu trữ dữ liệu trong trạng thái vĩnh viễn thậm chí không có điện. SSD nội bộ kết nối với một máy tính như một ổ cứng, sử dụng IDE chuẩn hoặc kết nối SATA.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SSD? - Definition

Stands for "Solid State Drive." An SSD is a type of mass storage device similar to a hard disk drive (HDD). It supports reading and writing data and maintains stored data in a permanent state even without power. Internal SSDs connect to a computer like a hard drive, using standard IDE or SATA connections.

Understanding the SSD

Thuật ngữ liên quan

  • SRM
  • SSH

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *