UPC

UPC là viết tắt của Universal Product Code hay Mã sản phẩm toàn cầu. Đây là hệ thống mã hoá dùng để nhận diện sản phẩm trong bán lẻ thường bao gồm 12 hoặc 13 chữ số

Zettabyte

Zettabyte là một đơn vị đo lường dung lượng lưu trữ kỹ thuật số. 1 Zettabyte bằng một nghìn exabytes, một tỷ terabytes hoặc một ngàn tỷ gigabytes

Zebibyte

Zebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zebibyte – Bits and Bytes

Set

Set là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Set – Bits and Bytes

Long

Long là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Long – Bits and Bytes

UTF

UTF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UTF – Bits and Bytes

Tebibyte

Tebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tebibyte – Bits and Bytes

Yobibyte

Yobibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yobibyte – Bits and Bytes

Teraflops

Teraflops là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Teraflops – Bits and Bytes

Null Character

Null Character là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Null Character – Bits and Bytes

Terabyte

Terabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Terabyte – Bits and Bytes

Yottabyte

Yottabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yottabyte – Bits and Bytes

Unicode

Unicode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unicode – Bits and Bytes

Petaflops

Petaflops là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Petaflops – Bits and Bytes

String

String là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ String – Bits and Bytes

Petabyte

Petabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Petabyte – Bits and Bytes

Data Transfer Rate

Data Transfer Rate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Data Transfer Rate – Bits and Bytes

Endianness

Endianness là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Endianness – Bits and Bytes

Root Directory

Root Directory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Root Directory – Bits and Bytes

Record

Record là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Record – Bits and Bytes

Pebibyte

Pebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Pebibyte – Bits and Bytes

PDU

PDU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PDU – Bits and Bytes

Nybble

Nybble là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Nybble – Bits and Bytes

Heap

Heap là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Heap – Bits and Bytes

WAVE

WAVE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WAVE – File Formats

Gbps

Gbps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gbps – Bits and Bytes

Vector Graphic

Vector Graphic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Vector Graphic – File Formats

Kilobyte

Kilobyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Kilobyte – Bits and Bytes

Kbps

Kbps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Kbps – Bits and Bytes

MTU

MTU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MTU – Bits and Bytes

Gigabyte

Gigabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gigabyte – Bits and Bytes

Megabit

Megabit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Megabit – Bits and Bytes

Data

Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Data – Bits and Bytes

Goodput

Goodput là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Goodput – Bits and Bytes

Gigabit

Gigabit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gigabit – Bits and Bytes

Inode

Inode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Inode – Bits and Bytes

Megabyte

Megabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Megabyte – Bits and Bytes

Gibibyte

Gibibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gibibyte – Bits and Bytes

Kibibyte

Kibibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Kibibyte – Bits and Bytes

Mebibyte

Mebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mebibyte – Bits and Bytes

Torrent

Torrent là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Torrent – File Formats

Mbps

Mbps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mbps – Bits and Bytes

Kilobit

Kilobit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Kilobit – Bits and Bytes

Blob

Blob là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blob – Bits and Bytes

Exabyte

Exabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Exabyte – Bits and Bytes

Enum

Enum là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Enum – Bits and Bytes

Raw File

Raw File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Raw File – File Formats

Baud

Baud là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Baud – Bits and Bytes

EXIF

EXIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ EXIF – File Formats

TIFF

TIFF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TIFF – File Formats

Raster Graphic

Raster Graphic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Raster Graphic – File Formats

bps

bps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ bps – Bits and Bytes

JPEG

JPEG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JPEG – File Formats

Exbibyte

Exbibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Exbibyte – Bits and Bytes

PostScript

PostScript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PostScript – File Formats

Byte

Byte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Byte – Bits and Bytes

GIF

GIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GIF – File Formats

Bitrate

Bitrate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitrate – Bits and Bytes

CLOB

CLOB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CLOB – Bits and Bytes

Bandwidth

Bandwidth là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bandwidth – Bits and Bytes

Swap File

Swap File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Swap File – File Formats

Bit

Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bit – Bits and Bytes

RTF

RTF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RTF – File Formats

Page Layout

Page Layout là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Page Layout – File Formats

WPA

WPA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WPA – Technical Terms

WLAN

WLAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WLAN – Technical Terms

APFS

APFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ APFS – Bits and Bytes

XMP

XMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XMP – File Formats

Wireless

Wireless là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireless – Technical Terms

Archive Bit

Archive Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Archive Bit – Bits and Bytes

User ID

User ID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User ID – Technical Terms

Wireframe

Wireframe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireframe – Technical Terms

PDF

PDF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PDF – File Formats

Wired

Wired là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wired – Technical Terms

User-Friendly

User-Friendly là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Friendly – Technical Terms

PNG

PNG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PNG – File Formats

MPEG

MPEG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MPEG – File Formats

JSON

JSON là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JSON – File Formats

User Interface

User Interface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Interface – Technical Terms

User Space

User Space là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Space – Technical Terms

MP3

MP3 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MP3 – File Formats

Zip

Zip là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zip – File Formats

WPAN

WPAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WPAN – Technical Terms

Uptime

Uptime là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uptime – Technical Terms

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wi-Fi 6 – Technical Terms

User Experience

User Experience là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience – Technical Terms

WiMAX

WiMAX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WiMAX – Technical Terms

eBook

eBook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ eBook – File Formats

Whole Number

Whole Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Whole Number – Technical Terms

UAT

UAT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UAT – Technical Terms

Wildcard

Wildcard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wildcard – Technical Terms

BMP

BMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ BMP – File Formats

Batch File

Batch File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Batch File – File Formats

UDDI

UDDI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UDDI – Technical Terms

DLL

DLL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DLL – File Formats

UNC

UNC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNC – Technical Terms

Wi-Fi

Wi-Fi là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wi-Fi – Technical Terms

Bitmap

Bitmap là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitmap – File Formats

CDFS

CDFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CDFS – File Formats

Document Grinding

Document Grinding là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Document Grinding – File Formats