UPC

UPC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UPC – Technical Terms

Zettabyte

Zettabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zettabyte – Bits and Bytes

Zebibyte

Zebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zebibyte – Bits and Bytes

Set

Set là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Set – Bits and Bytes

Long

Long là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Long – Bits and Bytes

UTF

UTF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UTF – Bits and Bytes

Tebibyte

Tebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tebibyte – Bits and Bytes

Yobibyte

Yobibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yobibyte – Bits and Bytes

Teraflops

Teraflops là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Teraflops – Bits and Bytes

Null Character

Null Character là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Null Character – Bits and Bytes

Terabyte

Terabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Terabyte – Bits and Bytes

Yottabyte

Yottabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yottabyte – Bits and Bytes

Unicode

Unicode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unicode – Bits and Bytes

Petaflops

Petaflops là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Petaflops – Bits and Bytes

String

String là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ String – Bits and Bytes

Petabyte

Petabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Petabyte – Bits and Bytes

Data Transfer Rate

Data Transfer Rate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Data Transfer Rate – Bits and Bytes

Endianness

Endianness là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Endianness – Bits and Bytes

Root Directory

Root Directory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Root Directory – Bits and Bytes

Record

Record là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Record – Bits and Bytes

Pebibyte

Pebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Pebibyte – Bits and Bytes

PDU

PDU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PDU – Bits and Bytes

Nybble

Nybble là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Nybble – Bits and Bytes

Heap

Heap là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Heap – Bits and Bytes

WAVE

WAVE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WAVE – File Formats

Gbps

Gbps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gbps – Bits and Bytes

Vector Graphic

Vector Graphic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Vector Graphic – File Formats

Kilobyte

Kilobyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Kilobyte – Bits and Bytes

Kbps

Kbps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Kbps – Bits and Bytes

MTU

MTU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MTU – Bits and Bytes

Gigabyte

Gigabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gigabyte – Bits and Bytes

Megabit

Megabit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Megabit – Bits and Bytes

Data

Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Data – Bits and Bytes

Goodput

Goodput là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Goodput – Bits and Bytes

Gigabit

Gigabit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gigabit – Bits and Bytes

Inode

Inode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Inode – Bits and Bytes

Megabyte

Megabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Megabyte – Bits and Bytes

Gibibyte

Gibibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gibibyte – Bits and Bytes

Kibibyte

Kibibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Kibibyte – Bits and Bytes

Mebibyte

Mebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mebibyte – Bits and Bytes

Torrent

Torrent là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Torrent – File Formats

Mbps

Mbps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mbps – Bits and Bytes

Kilobit

Kilobit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Kilobit – Bits and Bytes

Blob

Blob là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blob – Bits and Bytes

Exabyte

Exabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Exabyte – Bits and Bytes

Enum

Enum là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Enum – Bits and Bytes

Raw File

Raw File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Raw File – File Formats

Baud

Baud là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Baud – Bits and Bytes

EXIF

EXIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ EXIF – File Formats

TIFF

TIFF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TIFF – File Formats

Raster Graphic

Raster Graphic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Raster Graphic – File Formats

bps

bps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ bps – Bits and Bytes

JPEG

JPEG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JPEG – File Formats

Exbibyte

Exbibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Exbibyte – Bits and Bytes

PostScript

PostScript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PostScript – File Formats

Byte

Byte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Byte – Bits and Bytes

GIF

GIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GIF – File Formats

Bitrate

Bitrate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitrate – Bits and Bytes

CLOB

CLOB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CLOB – Bits and Bytes

Bandwidth

Bandwidth là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bandwidth – Bits and Bytes

Swap File

Swap File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Swap File – File Formats

Bit

Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bit – Bits and Bytes

RTF

RTF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RTF – File Formats

Page Layout

Page Layout là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Page Layout – File Formats

WPA

WPA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WPA – Technical Terms

WLAN

WLAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WLAN – Technical Terms

APFS

APFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ APFS – Bits and Bytes

XMP

XMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XMP – File Formats

Wireless

Wireless là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireless – Technical Terms

Archive Bit

Archive Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Archive Bit – Bits and Bytes

User ID

User ID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User ID – Technical Terms

Wireframe

Wireframe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireframe – Technical Terms

PDF

PDF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PDF – File Formats

Wired

Wired là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wired – Technical Terms

User-Friendly

User-Friendly là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Friendly – Technical Terms

PNG

PNG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PNG – File Formats

MPEG

MPEG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MPEG – File Formats

JSON

JSON là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JSON – File Formats

User Interface

User Interface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Interface – Technical Terms

User Space

User Space là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Space – Technical Terms

MP3

MP3 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MP3 – File Formats

Zip

Zip là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zip – File Formats

WPAN

WPAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WPAN – Technical Terms

Uptime

Uptime là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uptime – Technical Terms

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wi-Fi 6 – Technical Terms

User Experience

User Experience là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience – Technical Terms

WiMAX

WiMAX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WiMAX – Technical Terms

eBook

eBook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ eBook – File Formats

Whole Number

Whole Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Whole Number – Technical Terms

UAT

UAT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UAT – Technical Terms

Wildcard

Wildcard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wildcard – Technical Terms

BMP

BMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ BMP – File Formats

Batch File

Batch File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Batch File – File Formats

UDDI

UDDI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UDDI – Technical Terms

DLL

DLL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DLL – File Formats

UNC

UNC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNC – Technical Terms

Wi-Fi

Wi-Fi là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wi-Fi – Technical Terms

Bitmap

Bitmap là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitmap – File Formats

CDFS

CDFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CDFS – File Formats

Document Grinding

Document Grinding là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Document Grinding – File Formats