Uptime

Định nghĩa Uptime là gì?

UptimeThời gian hoạt động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Uptime - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Thời gian hoạt động mô tả cách dài hoặc làm thế nào đáng tin cậy một hệ thống đã được chạy. Nó có thể được định nghĩa là một giá trị tuyệt đối (ví dụ 64 ngày) hoặc một tỷ lệ (ví dụ, 99,5%). tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động là một thước đo thường được sử dụng để xác định độ tin cậy của một máy chủ web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Uptime? - Definition

Uptime describes how long or how reliably a system has been running. It may be defined as an absolute value (e.g., 64 days) or a percentage (e.g., 99.5%). Uptime percentage is a common metric used to determine the reliability of a web server.

Understanding the Uptime

Thuật ngữ liên quan

  • UPS
  • URI

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *