Baud

Baud là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Baud – Bits and Bytes

Bit

Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bit – Bits and Bytes

Bitrate

Bitrate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitrate – Bits and Bytes

Blob

Blob là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blob – Bits and Bytes

bps

bps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ bps – Bits and Bytes

Byte

Byte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Byte – Bits and Bytes

Bandwidth

Bandwidth là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bandwidth – Bits and Bytes

Batch File

Batch File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Batch File – File Formats

Bitmap

Bitmap là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitmap – File Formats

BMP

BMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ BMP – File Formats

Boot

Boot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Boot – Technical Terms

Boot Sector

Boot Sector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Boot Sector – Technical Terms

Boot Sequence

Boot Sequence là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Boot Sequence – Technical Terms

Breadcrumbs

Breadcrumbs là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Breadcrumbs – Technical Terms

Buffer

Buffer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Buffer – Technical Terms

Burn

Burn là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Burn – Technical Terms

Bézier Curve

Bézier Curve là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bézier Curve – Technical Terms

Biometrics

Biometrics là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Biometrics – Technical Terms

Bitcoin

Bitcoin là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitcoin – Technical Terms

Boolean

Boolean là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Boolean – Technical Terms

Blacklist

Blacklist là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blacklist – Technical Terms

BLE

BLE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ BLE – Technical Terms

Blockchain

Blockchain là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blockchain – Technical Terms

Bluetooth

Bluetooth là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bluetooth – Technical Terms

BarCraft

BarCraft là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ BarCraft – Technical Terms

Baseband

Baseband là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Baseband – Technical Terms

Bespoke

Bespoke là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bespoke – Technical Terms

Binary

Binary là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Binary – Technical Terms

Brownfield

Brownfield là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Brownfield – Software Terms

BSOD

BSOD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ BSOD – Software Terms

Bug

Bug là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bug – Software Terms

Bytecode

Bytecode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bytecode – Software Terms

Bricking

Bricking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bricking – Hardware Terms

Bridge

Bridge là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bridge – Hardware Terms

Brouter

Brouter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Brouter – Hardware Terms

Bezel

Bezel là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bezel – Hardware Terms

Blu-ray

Blu-ray là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blu-ray – Hardware Terms

Boot Disk

Boot Disk là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Boot Disk – Hardware Terms

Bare Metal

Bare Metal là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bare Metal – Hardware Terms

Barebones

Barebones là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Barebones – Hardware Terms

Base Station

Base Station là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Base Station – Hardware Terms

Backside Bus

Backside Bus là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Backside Bus – Hardware Terms

Bus

Bus là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bus – Hardware Terms

BitTorrent

BitTorrent là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ BitTorrent – Internet Terms

Blog

Blog là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blog – Internet Terms

Bookmark

Bookmark là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bookmark – Internet Terms

Bot

Bot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bot – Internet Terms

Botnet

Botnet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Botnet – Internet Terms

Bounce

Bounce là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bounce – Internet Terms

Broadband

Broadband là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Broadband – Internet Terms

Brute Force Attack

Brute Force Attack là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Brute Force Attack – Internet Terms

Bcc

Bcc là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bcc – Internet Terms

Big Data

Big Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Big Data – Internet Terms

Bing

Bing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bing – Internet Terms

Backbone

Backbone là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Backbone – Internet Terms

Backlink

Backlink là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Backlink – Internet Terms

Banner Ad

Banner Ad là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Banner Ad – Internet Terms

B Programming Language

B Programming Language là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ B Programming Language – Technology Terms

Blockweave

Blockweave là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blockweave – Technology Terms

Business Email Compromise (BEC)

Business Email Compromise (BEC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Business Email Compromise (BEC) – Technology Terms

Black Box Attack

Black Box Attack là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Black Box Attack – Technology Terms

Backup Bit

Backup Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Backup Bit – Technology Terms

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitcoin Cash (BCH) – Technology Terms

Boltzmann Machine

Boltzmann Machine là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Boltzmann Machine – Technology Terms

Bitcoin Lightning Network

Bitcoin Lightning Network là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitcoin Lightning Network – Technology Terms

Boosting

Boosting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Boosting – Technology Terms

Booter

Booter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Booter – Technology Terms

Browser Isolation

Browser Isolation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Browser Isolation – Technology Terms

Bagging

Bagging là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bagging – Technology Terms

Baseband Unit (BBU)

Baseband Unit (BBU) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Baseband Unit (BBU) – Technology Terms

Body Shopping

Body Shopping là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Body Shopping – Technology Terms

Block Reward

Block Reward là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Block Reward – Technology Terms

Banner Ad

Banner Ad là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Banner Ad – Technology Terms

Bootkit

Bootkit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bootkit – Technology Terms

Bit Rot

Bit Rot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bit Rot – Technology Terms

Bidirectional Search

Bidirectional Search là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bidirectional Search – Technology Terms

Bit Error Rate (BER)

Bit Error Rate (BER) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bit Error Rate (BER) – Technology Terms

BTC1

BTC1 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ BTC1 – Technology Terms

Block Size

Block Size là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Block Size – Technology Terms

Bitcoin Core

Bitcoin Core là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitcoin Core – Technology Terms

BIP 148

BIP 148 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ BIP 148 – Technology Terms

Blockchain Economy

Blockchain Economy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blockchain Economy – Technology Terms

Bayesian Statistics

Bayesian Statistics là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bayesian Statistics – Technology Terms

Biorobotics

Biorobotics là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Biorobotics – Technology Terms

Banhammer

Banhammer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Banhammer – Technology Terms

Batch Up

Batch Up là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Batch Up – Technology Terms

Bio-Break

Bio-Break là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bio-Break – Technology Terms

Bandwidth Meter

Bandwidth Meter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bandwidth Meter – Technology Terms

Boot Storm

Boot Storm là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Boot Storm – Technology Terms

Betamax (Beta)

Betamax (Beta) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Betamax (Beta) – Technology Terms

Blockchain as a Service (BCaaS)

Blockchain as a Service (BCaaS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blockchain as a Service (BCaaS) – Technology Terms

Bimodal IT

Bimodal IT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bimodal IT – Technology Terms

Block Storage

Block Storage là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Block Storage – Technology Terms

Bathtub Curve

Bathtub Curve là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bathtub Curve – Technology Terms

Befunge

Befunge là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Befunge – Technology Terms

Breidbart Index

Breidbart Index là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Breidbart Index – Technology Terms

B1FF

B1FF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ B1FF – Technology Terms

Baklava Code

Baklava Code là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Baklava Code – Technology Terms

Blamestorming

Blamestorming là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Blamestorming – Technology Terms