Brownfield

Định nghĩa Brownfield là gì?

BrownfieldVùng màu nâu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brownfield - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Brownfield là một thuật ngữ xây dựng mô tả đất trước đây phát triển. Trong ngành công nghiệp CNTT, nó đề cập đến trước đây phát triển phần mềm. Brownfield phát triển phần mềm là phần mềm được xây dựng từ một chương trình hiện có. Nó có thể được đối với sự phát triển "greenfield", trong đó bao gồm việc tạo ra một chương trình phần mềm từ đầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Brownfield? - Definition

Brownfield is a construction term that describes previously developed land. In the IT industry, it refers to previously developed software. Brownfield software development is software that is built from an existing program. It may be contrasted with "greenfield" development, which involves creating a software program from scratch.

Understanding the Brownfield

Thuật ngữ liên quan

  • Brouter
  • Brute Force Attack

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *