UPC

UPC là viết tắt của Universal Product Code hay Mã sản phẩm toàn cầu. Đây là hệ thống mã hoá dùng để nhận diện sản phẩm trong bán lẻ thường bao gồm 12 hoặc 13 chữ số

Unicode

Unicode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unicode – Bits and Bytes

UTF

UTF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UTF – Bits and Bytes

User ID

User ID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User ID – Technical Terms

User Interface

User Interface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Interface – Technical Terms

User Space

User Space là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Space – Technical Terms

User-Friendly

User-Friendly là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Friendly – Technical Terms

UAT

UAT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UAT – Technical Terms

UDDI

UDDI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UDDI – Technical Terms

UEFI

UEFI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UEFI – Technical Terms

UNC

UNC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNC – Technical Terms

Uptime

Uptime là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uptime – Technical Terms

User Experience

User Experience là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience – Technical Terms

U

U là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ U – Technical Terms

Username

Username là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Username – Technical Terms

Undo

Undo là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Undo – Software Terms

Unix

Unix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unix – Software Terms

Unmount

Unmount là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unmount – Software Terms

Utility

Utility là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Utility – Software Terms

UWP

UWP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UWP – Software Terms

UPnP

UPnP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UPnP – Hardware Terms

UPS

UPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UPS – Hardware Terms

USB

USB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ USB – Hardware Terms

USB-C

USB-C là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ USB-C – Hardware Terms

UICC

UICC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UICC – Hardware Terms

Ultra DMA

Ultra DMA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ultra DMA – Hardware Terms

Ultrabook

Ultrabook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ultrabook – Hardware Terms

UML

UML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UML – Hardware Terms

Usenet

Usenet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Usenet – Internet Terms

URL

URL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ URL – Internet Terms

UDP

UDP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UDP – Internet Terms

UGC

UGC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UGC – Internet Terms

Unfriend

Unfriend là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unfriend – Internet Terms

Upload

Upload là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Upload – Internet Terms

URI

URI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ URI – Internet Terms

Unlabeled Data

Unlabeled Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unlabeled Data – Technology Terms

Unified Endpoint Management (UEM)

Unified Endpoint Management (UEM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unified Endpoint Management (UEM) – Technology Terms

User-Activated Soft Fork (UASF)

User-Activated Soft Fork (UASF) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Activated Soft Fork (UASF) – Technology Terms

User-Centered Design

User-Centered Design là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Centered Design – Technology Terms

Universal Windows Platform (UWP)

Universal Windows Platform (UWP) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Universal Windows Platform (UWP) – Technology Terms

User Account Control (UAC)

User Account Control (UAC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Account Control (UAC) – Technology Terms

Uber Geek

Uber Geek là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uber Geek – Technology Terms

User De-Provisioning

User De-Provisioning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User De-Provisioning – Technology Terms

User Flow

User Flow là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Flow – Technology Terms

Upvote

Upvote là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Upvote – Technology Terms

Ubuntu Snappy

Ubuntu Snappy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ubuntu Snappy – Technology Terms

Unicorn

Unicorn là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unicorn – Technology Terms

Uncanny Valley

Uncanny Valley là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uncanny Valley – Technology Terms

Upboat

Upboat là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Upboat – Technology Terms

Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – Technology Terms

User Experience Design (UXD)

User Experience Design (UXD) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience Design (UXD) – Technology Terms

Usability Testing

Usability Testing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Usability Testing – Technology Terms

Unstructured Data Mining

Unstructured Data Mining là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unstructured Data Mining – Technology Terms

UCS Fabric Interconnect

UCS Fabric Interconnect là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UCS Fabric Interconnect – Technology Terms

Unstructured Data Analysis

Unstructured Data Analysis là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unstructured Data Analysis – Technology Terms

Ubicomp

Ubicomp là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ubicomp – Technology Terms

U.S. Cyber Command (USCYBERCOM)

U.S. Cyber Command (USCYBERCOM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ U.S. Cyber Command (USCYBERCOM) – Technology Terms

Unique Device Identifier (UDID)

Unique Device Identifier (UDID) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unique Device Identifier (UDID) – Technology Terms

User Experience Platform (UXP)

User Experience Platform (UXP) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience Platform (UXP) – Technology Terms

Ultra Mobile Broadband (UMB)

Ultra Mobile Broadband (UMB) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ultra Mobile Broadband (UMB) – Technology Terms

User Experience (UX)

User Experience (UX) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience (UX) – Technology Terms

Utility Storage

Utility Storage là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Utility Storage – Technology Terms

Unified Communications System (UCS)

Unified Communications System (UCS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unified Communications System (UCS) – Technology Terms

Unity

Unity là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unity – Technology Terms

Ultrabook

Ultrabook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ultrabook – Technology Terms

Ubuntu Cloud

Ubuntu Cloud là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ubuntu Cloud – Technology Terms

UNIX

UNIX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNIX – Technology Terms

URL Snooping

URL Snooping là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ URL Snooping – Technology Terms

Undervolting

Undervolting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Undervolting – Technology Terms

Underclocking

Underclocking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Underclocking – Technology Terms

Unix-to-Unix Encode

Unix-to-Unix Encode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unix-to-Unix Encode – Technology Terms

Unstructured Threat

Unstructured Threat là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unstructured Threat – Technology Terms

Unbundled Network Element (UNE)

Unbundled Network Element (UNE) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unbundled Network Element (UNE) – Technology Terms

University-Based Training (UBT)

University-Based Training (UBT) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ University-Based Training (UBT) – Technology Terms

Unary Operator

Unary Operator là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unary Operator – Technology Terms

Unchecked Operator

Unchecked Operator là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unchecked Operator – Technology Terms

Using Statement

Using Statement là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Using Statement – Technology Terms

User-Level Security

User-Level Security là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Level Security – Technology Terms

USB Connector

USB Connector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ USB Connector – Technology Terms

User Agent Client (UAC)

User Agent Client (UAC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Agent Client (UAC) – Technology Terms

Use Case

Use Case là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Use Case – Technology Terms

Unboxing

Unboxing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unboxing – Technology Terms

Uniform Resource Identifier (URI)

Uniform Resource Identifier (URI) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uniform Resource Identifier (URI) – Technology Terms

USB Token

USB Token là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ USB Token – Technology Terms

User Life Cycle Management

User Life Cycle Management là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Life Cycle Management – Technology Terms

Unique Constraint

Unique Constraint là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unique Constraint – Technology Terms

Utility Right

Utility Right là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Utility Right – Technology Terms

User Interface Design (UI Design)

User Interface Design (UI Design) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Interface Design (UI Design) – Technology Terms

Unix-to-Unix Copy (UUCP)

Unix-to-Unix Copy (UUCP) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unix-to-Unix Copy (UUCP) – Technology Terms

UNIX 03

UNIX 03 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNIX 03 – Technology Terms

UNIX 93

UNIX 93 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNIX 93 – Technology Terms

Unix Box

Unix Box là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unix Box – Technology Terms

UNIX 98

UNIX 98 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNIX 98 – Technology Terms