UPC

UPC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UPC – Technical Terms

UTF

UTF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UTF – Bits and Bytes

Unicode

Unicode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unicode – Bits and Bytes

User ID

User ID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User ID – Technical Terms

User Interface

User Interface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Interface – Technical Terms

User Space

User Space là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Space – Technical Terms

User-Friendly

User-Friendly là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Friendly – Technical Terms

U

U là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ U – Technical Terms

UAT

UAT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UAT – Technical Terms

UDDI

UDDI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UDDI – Technical Terms

UEFI

UEFI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UEFI – Technical Terms

UNC

UNC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNC – Technical Terms

Uptime

Uptime là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uptime – Technical Terms

User Experience

User Experience là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience – Technical Terms

Username

Username là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Username – Technical Terms

Utility

Utility là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Utility – Software Terms

UWP

UWP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UWP – Software Terms

Undo

Undo là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Undo – Software Terms

Unix

Unix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unix – Software Terms

Unmount

Unmount là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unmount – Software Terms

UPnP

UPnP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UPnP – Hardware Terms

UPS

UPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UPS – Hardware Terms

USB

USB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ USB – Hardware Terms

USB-C

USB-C là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ USB-C – Hardware Terms

UICC

UICC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UICC – Hardware Terms

Ultra DMA

Ultra DMA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ultra DMA – Hardware Terms

Ultrabook

Ultrabook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ultrabook – Hardware Terms

UML

UML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UML – Hardware Terms

URL

URL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ URL – Internet Terms

Usenet

Usenet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Usenet – Internet Terms

UDP

UDP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UDP – Internet Terms

Upload

Upload là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Upload – Internet Terms

URI

URI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ URI – Internet Terms

UGC

UGC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UGC – Internet Terms

Unfriend

Unfriend là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unfriend – Internet Terms

Unlabeled Data

Unlabeled Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unlabeled Data – Technology Terms

Unified Endpoint Management (UEM)

Unified Endpoint Management (UEM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unified Endpoint Management (UEM) – Technology Terms

User-Activated Soft Fork (UASF)

User-Activated Soft Fork (UASF) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Activated Soft Fork (UASF) – Technology Terms

User-Centered Design

User-Centered Design là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Centered Design – Technology Terms

Universal Windows Platform (UWP)

Universal Windows Platform (UWP) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Universal Windows Platform (UWP) – Technology Terms

User Account Control (UAC)

User Account Control (UAC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Account Control (UAC) – Technology Terms

Uber Geek

Uber Geek là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uber Geek – Technology Terms

User De-Provisioning

User De-Provisioning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User De-Provisioning – Technology Terms

User Flow

User Flow là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Flow – Technology Terms

Upvote

Upvote là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Upvote – Technology Terms

Ubuntu Snappy

Ubuntu Snappy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ubuntu Snappy – Technology Terms

Unicorn

Unicorn là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unicorn – Technology Terms

Uncanny Valley

Uncanny Valley là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uncanny Valley – Technology Terms

Upboat

Upboat là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Upboat – Technology Terms

Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – Technology Terms

User Experience Design (UXD)

User Experience Design (UXD) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience Design (UXD) – Technology Terms

Usability Testing

Usability Testing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Usability Testing – Technology Terms

Unstructured Data Mining

Unstructured Data Mining là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unstructured Data Mining – Technology Terms

UCS Fabric Interconnect

UCS Fabric Interconnect là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UCS Fabric Interconnect – Technology Terms

Unstructured Data Analysis

Unstructured Data Analysis là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unstructured Data Analysis – Technology Terms

Ubicomp

Ubicomp là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ubicomp – Technology Terms

U.S. Cyber Command (USCYBERCOM)

U.S. Cyber Command (USCYBERCOM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ U.S. Cyber Command (USCYBERCOM) – Technology Terms

Unique Device Identifier (UDID)

Unique Device Identifier (UDID) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unique Device Identifier (UDID) – Technology Terms

User Experience Platform (UXP)

User Experience Platform (UXP) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience Platform (UXP) – Technology Terms

Ultra Mobile Broadband (UMB)

Ultra Mobile Broadband (UMB) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ultra Mobile Broadband (UMB) – Technology Terms

User Experience (UX)

User Experience (UX) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience (UX) – Technology Terms

Utility Storage

Utility Storage là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Utility Storage – Technology Terms

Unified Communications System (UCS)

Unified Communications System (UCS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unified Communications System (UCS) – Technology Terms

Unity

Unity là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unity – Technology Terms

Ultrabook

Ultrabook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ultrabook – Technology Terms

Ubuntu Cloud

Ubuntu Cloud là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ubuntu Cloud – Technology Terms

UNIX

UNIX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNIX – Technology Terms

URL Snooping

URL Snooping là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ URL Snooping – Technology Terms

Undervolting

Undervolting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Undervolting – Technology Terms

Underclocking

Underclocking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Underclocking – Technology Terms

Unix-to-Unix Encode

Unix-to-Unix Encode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unix-to-Unix Encode – Technology Terms

Unstructured Threat

Unstructured Threat là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unstructured Threat – Technology Terms

Unbundled Network Element (UNE)

Unbundled Network Element (UNE) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unbundled Network Element (UNE) – Technology Terms

University-Based Training (UBT)

University-Based Training (UBT) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ University-Based Training (UBT) – Technology Terms

Using Statement

Using Statement là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Using Statement – Technology Terms

Unary Operator

Unary Operator là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unary Operator – Technology Terms

Unchecked Operator

Unchecked Operator là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unchecked Operator – Technology Terms

User-Level Security

User-Level Security là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Level Security – Technology Terms

USB Connector

USB Connector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ USB Connector – Technology Terms

User Agent Client (UAC)

User Agent Client (UAC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Agent Client (UAC) – Technology Terms

Use Case

Use Case là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Use Case – Technology Terms

Unboxing

Unboxing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unboxing – Technology Terms

Uniform Resource Identifier (URI)

Uniform Resource Identifier (URI) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uniform Resource Identifier (URI) – Technology Terms

USB Token

USB Token là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ USB Token – Technology Terms

User Life Cycle Management

User Life Cycle Management là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Life Cycle Management – Technology Terms

Unique Constraint

Unique Constraint là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unique Constraint – Technology Terms

User Interface Design (UI Design)

User Interface Design (UI Design) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Interface Design (UI Design) – Technology Terms

Utility Right

Utility Right là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Utility Right – Technology Terms

Unix-to-Unix Copy (UUCP)

Unix-to-Unix Copy (UUCP) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unix-to-Unix Copy (UUCP) – Technology Terms

UNIX 03

UNIX 03 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNIX 03 – Technology Terms

UNIX 93

UNIX 93 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNIX 93 – Technology Terms

Unix Box

Unix Box là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unix Box – Technology Terms

UNIX 98

UNIX 98 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNIX 98 – Technology Terms