UDDI

Định nghĩa UDDI là gì?

UDDIUDDI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UDDI - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Là viết tắt của "Universal Description Discovery và hội nhập." UDDI là một giao thức cho phép các doanh nghiệp để thúc đẩy, sử dụng và các dịch vụ phần qua Internet. Đây là một tiêu chuẩn OASIS, được hỗ trợ bởi một số công ty công nghệ lớn. Thành viên bao gồm Microsoft, Cisco, Oracle, Avaya, Sun Microsystems, và những người khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the UDDI? - Definition

Stands for "Universal Description Discovery and Integration." UDDI is a protocol that allows businesses to promote, use, and share services over the Internet. It is an OASIS Standard, which is supported by several major technology companies. Members include Microsoft, Cisco, Oracle, Avaya, Sun Microsystems, and others.

Understanding the UDDI

Thuật ngữ liên quan

  • UAT
  • UDP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *