JPEG

JPEG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JPEG – File Formats

JSON

JSON là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JSON – File Formats

JFS

JFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JFS – Technical Terms

Java

Java là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java – Software Terms

JDBC

JDBC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JDBC – Software Terms

JRE

JRE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JRE – Software Terms

JVM

JVM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JVM – Software Terms

Joystick

Joystick là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Joystick – Hardware Terms

Jumper

Jumper là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jumper – Hardware Terms

JSF

JSF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JSF – Internet Terms

JSP

JSP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JSP – Internet Terms

JavaScript

JavaScript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JavaScript – Internet Terms

Jitter

Jitter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jitter – Internet Terms

jQuery

jQuery là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ jQuery – Internet Terms

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jupyter Notebook – Technology Terms

JSON-LD

JSON-LD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JSON-LD – Technology Terms

Journey Analytics

Journey Analytics là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Journey Analytics – Technology Terms

Jeff K.

Jeff K. là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jeff K. – Technology Terms

John McCarthy

John McCarthy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ John McCarthy – Technology Terms

Jimmy Wales

Jimmy Wales là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jimmy Wales – Technology Terms

JobTracker

JobTracker là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JobTracker – Technology Terms

Joystick

Joystick là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Joystick – Technology Terms

Joseph Carl Robnett Licklider

Joseph Carl Robnett Licklider là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Joseph Carl Robnett Licklider – Technology Terms

Jitter Test

Jitter Test là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jitter Test – Technology Terms

Java Zero Day

Java Zero Day là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Zero Day – Technology Terms

Jank

Jank là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jank – Technology Terms

John von Neumann

John von Neumann là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ John von Neumann – Technology Terms

JFlow

JFlow là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JFlow – Technology Terms

Jerusalem Virus

Jerusalem Virus là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jerusalem Virus – Technology Terms

JenniCam

JenniCam là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JenniCam – Technology Terms

Joli OS

Joli OS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Joli OS – Technology Terms

Java Swing

Java Swing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Swing – Technology Terms

Java API for XML Web Services

Java API for XML Web Services là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java API for XML Web Services – Technology Terms

Jukex

Jukex là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jukex – Technology Terms

JApplet

JApplet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JApplet – Technology Terms

Java Media Framework (JMF)

Java Media Framework (JMF) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Media Framework (JMF) – Technology Terms

Jailbreak

Jailbreak là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jailbreak – Technology Terms

Java Object

Java Object là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Object – Technology Terms

Jython

Jython là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jython – Technology Terms

Jigsaw

Jigsaw là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jigsaw – Technology Terms

Java Access Control List (Java ACL)

Java Access Control List (Java ACL) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Access Control List (Java ACL) – Technology Terms

J2EE Client

J2EE Client là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ J2EE Client – Technology Terms

J2EE Product Provider

J2EE Product Provider là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ J2EE Product Provider – Technology Terms

Java Platform Micro Edition (Java ME)

Java Platform Micro Edition (Java ME) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Platform Micro Edition (Java ME) – Technology Terms

Java ME WTK

Java ME WTK là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java ME WTK – Technology Terms

Jailbreak App

Jailbreak App là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jailbreak App – Technology Terms

J. Random Hacker

J. Random Hacker là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ J. Random Hacker – Technology Terms

Just-In-Time (JIT)

Just-In-Time (JIT) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Just-In-Time (JIT) – Technology Terms

Jacquard Loom

Jacquard Loom là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jacquard Loom – Technology Terms

JK Flip-Flop

JK Flip-Flop là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JK Flip-Flop – Technology Terms

John Draper

John Draper là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ John Draper – Technology Terms

Julian Date

Julian Date là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Julian Date – Technology Terms

Just Enough Operating System (JeOS)

Just Enough Operating System (JeOS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Just Enough Operating System (JeOS) – Technology Terms

Jikes

Jikes là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jikes – Technology Terms

Java API For XML-based RPC (JAX-RPC)

Java API For XML-based RPC (JAX-RPC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java API For XML-based RPC (JAX-RPC) – Technology Terms

Java Card

Java Card là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Card – Technology Terms

Java Data Objects (JDO)

Java Data Objects (JDO) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Data Objects (JDO) – Technology Terms

Java Servlet

Java Servlet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Servlet – Technology Terms

Just A Bunch Of Disks (JBOD)

Just A Bunch Of Disks (JBOD) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Just A Bunch Of Disks (JBOD) – Technology Terms

Java Foundation Classes (JFC)

Java Foundation Classes (JFC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Foundation Classes (JFC) – Technology Terms

Jet Propulsion Laboratory (JPL)

Jet Propulsion Laboratory (JPL) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jet Propulsion Laboratory (JPL) – Technology Terms

JavaBeans

JavaBeans là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JavaBeans – Technology Terms

Java Bytecode

Java Bytecode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Bytecode – Technology Terms

Java Management Extensions (JMX)

Java Management Extensions (JMX) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Management Extensions (JMX) – Technology Terms

Job Scheduling

Job Scheduling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Job Scheduling – Technology Terms

Javadoc

Javadoc là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Javadoc – Technology Terms

Java Development Kit (JDK)

Java Development Kit (JDK) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Development Kit (JDK) – Technology Terms

Java Runtime Environment (JRE)

Java Runtime Environment (JRE) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Runtime Environment (JRE) – Technology Terms

Jumper

Jumper là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jumper – Technology Terms

JavaServer Pages (JSP)

JavaServer Pages (JSP) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JavaServer Pages (JSP) – Technology Terms

JScript

JScript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JScript – Technology Terms

Java 2 Platform Micro Edition (J2ME)

Java 2 Platform Micro Edition (J2ME) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java 2 Platform Micro Edition (J2ME) – Technology Terms

Java Virtual Machine (JVM)

Java Virtual Machine (JVM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Virtual Machine (JVM) – Technology Terms

Job

Job là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Job – Technology Terms

Job Control Language (JCL)

Job Control Language (JCL) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Job Control Language (JCL) – Technology Terms

Java

Java là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java – Technology Terms

JavaScript (JS)

JavaScript (JS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JavaScript (JS) – Technology Terms

JavaScript Object Notation (JSON)

JavaScript Object Notation (JSON) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JavaScript Object Notation (JSON) – Technology Terms

Java Applet

Java Applet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Applet – Technology Terms

Java Message Service (JMS)

Java Message Service (JMS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Java Message Service (JMS) – Technology Terms

Joe Job

Joe Job là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Joe Job – Technology Terms

Jammer

Jammer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jammer – Technology Terms

Just-In-Time Compiler (JIT Compiler)

Just-In-Time Compiler (JIT Compiler) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Just-In-Time Compiler (JIT Compiler) – Technology Terms

jQuery

jQuery là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ jQuery – Technology Terms

J#

J# là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ J# – Technology Terms

JBoss Application Server (JBoss AS)

JBoss Application Server (JBoss AS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JBoss Application Server (JBoss AS) – Technology Terms

Joomla

Joomla là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Joomla – Technology Terms

Jabber

Jabber là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jabber – Technology Terms

Jaggies

Jaggies là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Jaggies – Technology Terms