J2EE Product Provider

Định nghĩa J2EE Product Provider là gì?

J2EE Product ProviderNhà cung cấp sản phẩm J2EE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ J2EE Product Provider - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nền tảng Java 2 Enterprise Edition (J2EE) cung cấp sản phẩm là một phát triển ứng dụng J2EE và vai trò triển khai mà thường được dùng để chỉ một công ty thiết kế và phát triển các tính năng đặc tả J2EE, có thể bao gồm các nền tảng J2EE và các giao diện ứng dụng lập trình (API). các nhà cung cấp sản phẩm cũng cung cấp các công cụ sản phẩm sử dụng để triển khai và quản lý các ứng dụng J2EE. Điều này thường xảy hệ thống, hệ thống cơ sở dữ liệu hoặc các nhà cung cấp máy chủ Web đang hoạt động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một chu kỳ J2EE ứng dụng cuộc sống, có rất nhiều vai trò thực hiện bởi những người hoặc tổ chức. Tuy nhiên, vai trò khác nhau không yêu cầu những người khác nhau. Cá nhân hoặc tổ chức tương tự có thể thực hiện hai hoặc nhiều vai trò. Nhà cung cấp sản phẩm J2EE là một ví dụ về vai trò này, mà thường được quản lý bởi một tổ chức. Sau đây là J2EE vai trò và trách nhiệm của nhà cung cấp sản phẩm:

What is the J2EE Product Provider? - Definition

A Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) product provider is a J2EE application development and deployment role that is usually used to refer to a company that designs and develops J2EE specification features, which may include the J2EE platform and application programming interfaces (APIs). Product providers also supply product tools used to deploy and manage J2EE applications. These are usually operating system, database system or Web server vendors.

Understanding the J2EE Product Provider

In a J2EE application life cycle, there are many roles performed by people or organizations. However, different roles do not require different people. The same person or organization may perform two or more roles. The J2EE product provider is an example of such a role, which is usually managed by an organization. The following are J2EE product provider roles and responsibilities:

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Open-Source Software (OSS)
  • Web Application Security Consortium (WASC)
  • Application Programming Interface (API)
  • Java 2 Platform Micro Edition (J2ME)
  • Platform
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *