American Standard for Information Interchange (ASCII)

Định nghĩa American Standard for Information Interchange (ASCII) là gì?

American Standard for Information Interchange (ASCII)American Standard cho trao đổi thông tin (ASCII). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American Standard for Information Interchange (ASCII) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

American Standard cho trao đổi thông tin (ASCII) là một phương pháp mã hóa ký tự được dựa trên thứ tự của ký tự chữ bằng tiếng Anh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Về mặt kỹ thuật, ASCII 7-bit đại diện chỉ có 128 ký tự (0-127). Phạm vi 0-31 là ký tự điều khiển, với 32-127 đại diện ký tự chữ cái từ A đến Z, chữ số từ 0 đến 9 và dấu chấm dấu (mặc dù không theo thứ tự đó). ASCII chỉ có thể được sử dụng để mã hóa tiếng Anh tại Hoa Kỳ.

What is the American Standard for Information Interchange (ASCII)? - Definition

American Standard for Information Interchange (ASCII) is a method of encoding characters that is based on the order of alphabetic characters in the English language.

Understanding the American Standard for Information Interchange (ASCII)

Technically, ASCII is 7-bit representing only 128 characters (0-127). The range 0-31 are control characters, with 32-127 representing alphabetical characters from A to Z, numerals from 0 to 9 and punctuation marks (though not in that order). ASCII only may be used to encode U.S. English.

Thuật ngữ liên quan

  • American National Standards Institute (ANSI)
  • Unicode
  • ASCII Art
  • 133T Speak
  • Hexadecimal
  • Wildcard Character
  • Full-Text Database
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *