Business Components

Định nghĩa Business Components là gì?

Business ComponentsLinh kiện kinh doanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Business Components - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các thành phần kinh doanh được chứa trong lớp kinh doanh của nền tảng J2EE - một mô hình ứng dụng nhiều tầng sử dụng để xây dựng và phát triển các ứng dụng trên toàn doanh nghiệp. Logic của một ứng dụng toàn doanh nghiệp được chia thành các thành phần chức năng dựa trên khác nhau. Đây là những cài đặt và chạy trên máy khác nhau, tùy thuộc vào nơi các thành phần thuộc trong kiến ​​trúc J2EE. Logic của một tên miền cụ thể (hay còn gọi là mã số kinh doanh) được xử lý bởi các enterprise bean, mà chạy trong lớp kinh doanh. Những lĩnh vực có thể ngân hàng, tài chính, bán lẻ, vv ... thành phần kinh doanh cũng được nhắc đến trong phần mềm, nơi họ thường mô tả các khối mã có liên quan đến các thành phần khác nhau của một doanh nghiệp lập trình như các lĩnh vực nêu trên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Logic kinh doanh ứng dụng trên toàn doanh nghiệp được xử lý bởi các enterprise bean (đậu là một loại máy chủ) chạy trong lớp kinh doanh và giải quyết hoặc đáp ứng các nhu cầu của một tên miền. đậu doanh nghiệp lớp kinh doanh đầu tiên nhận được dữ liệu khách hàng xử lý. Nếu cần thiết, dữ liệu này sau đó được gửi đến hệ thống thông tin doanh nghiệp (EIS) tầng, nơi nó được lưu trữ. Cuối cùng, đậu doanh nghiệp thu thập các dữ liệu được lưu trữ, xử lý nó khi cần thiết và trả về dữ liệu lấy ra cho chương trình client.

What is the Business Components? - Definition

Business components are contained within the business tier of the J2EE platform - a multi-tiered application model used to build and develop enterprise-wide applications. The logic of an enterprise-wide application is divided into different functionality-based components. These are installed and run on different machines, depending on where the components belong within the J2EE architecture. The logic of a particular domain (also known as the business code) is handled by the enterprise beans, which run in the business tier. These domains may be banking, finance, retail, etc...Business components are also referred to in software where they usually describe blocks of programming code that are related to the various components of an enterprise such as the domains described above.

Understanding the Business Components

The enterprise-wide application business logic is handled by the enterprise beans (a bean is a type of server) running in the business tier and solves or meets the needs of a domain. The business tier’s enterprise bean first receives processed client data. If necessary, this data is then sent to the enterprise information system (EIS) tier, where it is stored. Finally, the enterprise bean collects the the stored data, processes it as needed and returns the retrieved data to the client program.

Thuật ngữ liên quan

  • Business Intelligence (BI)
  • Business Process
  • Management Information System (MIS)
  • Electronic Business (E-Business)
  • Executive Information System (EIS)
  • Enterprise Information System Tier (EIS)
  • Enterprise Bean (EB)
  • Domain
  • Data Modeling
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *