Stimulus

Stimulus là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stimulus check

Stimulus check là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Steward

Steward là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Sthene (sn)

Sthene (sn) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Sticker price

Sticker price là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stickiness

Stickiness là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Sticky floater

Sticky floater là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Sticky site

Sticky site là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stiffness

Stiffness là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stimuli

Stimuli là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stereotype

Stereotype là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Sterilant

Sterilant là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Sterilization

Sterilization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Sterling

Sterling là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stet

Stet là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Steve Jobs

Steve Jobs là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stevedoring

Stevedoring là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stepped interest debenture

Stepped interest debenture là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stepped preferred stock

Stepped preferred stock là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stepped-up basis

Stepped-up basis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Steer/corn ratio

Steer/corn ratio là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Steering committee

Steering committee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stem & leaf plot

Stem & leaf plot là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Step allocation method

Step allocation method là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Step cost

Step cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Step-down method

Step-down method là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Step fixed cost

Step fixed cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Step function

Step function là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Step lease

Step lease là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Step rate

Step rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Step-rate premium

Step-rate premium là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Step up bond

Step up bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Step variable cost

Step variable cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Steady state

Steady state là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Steady state economy

Steady state economy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stealth tax

Stealth tax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Steam-oil ratio

Steam-oil ratio là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Steamship guarantee

Steamship guarantee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Steamship line

Steamship line là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Steel

Steel là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

STEEP

STEEP là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory restriction

Statutory restriction là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory sick pay

Statutory sick pay là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory trust

Statutory trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stay

Stay là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stay of execution

Stay of execution là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stay of proceedings

Stay of proceedings là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Stay order

Stay order là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory reserves

Statutory reserves là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory liquidity ratio

Statutory liquidity ratio là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory meeting

Statutory meeting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory notice

Statutory notice là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory obligation

Statutory obligation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory requirement

Statutory requirement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory employee

Statutory employee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory instrument

Statutory instrument là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory investment

Statutory investment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory liability

Statutory liability là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory lien

Statutory lien là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory books

Statutory books là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory construction

Statutory construction là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory declaration

Statutory declaration là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory duty

Statutory duty là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory bar

Statutory bar là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statute law

Statute law là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statute of frauds

Statute of frauds là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statute of limitations

Statute of limitations là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statute of repose

Statute of repose là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory

Statutory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory appropriations

Statutory appropriations là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statutory audit

Statutory audit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Status quo strategy

Status quo strategy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Status report

Status report là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Status symbol

Status symbol là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statute

Statute là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statute barred

Statute barred là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statute barred debt

Statute barred debt là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statute book

Statute book là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Status quo ante

Status quo ante là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Sublease

Sublease là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Sublet

Sublet là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Statistics

Statistics là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Status

Status là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Status quo

Status quo là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Subjective standard

Subjective standard là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Suspense file

Suspense file là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Survivorship clause

Survivorship clause là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Susceptibility

Susceptibility là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Suspend

Suspend là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Suspended ceiling

Suspended ceiling là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Suspended solids

Suspended solids là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Suspense account

Suspense account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Survivorship annuity

Survivorship annuity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Survivorship benefits

Survivorship benefits là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Survival of the fittest

Survival of the fittest là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Survivor

Survivor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh