Type 1 error

Type 1 error là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two tier wage system

Two tier wage system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two-way ANOVA

Two-way ANOVA là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two way stretching

Two way stretching là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tying arrangement

Tying arrangement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Type

Type là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two tier market

Two tier market là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two tier sealed bidding

Two tier sealed bidding là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two sample z-test

Two sample z-test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two-sided alternative

Two-sided alternative là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two step flow model

Two step flow model là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two step mortgage

Two step mortgage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two tier bid

Two tier bid là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two-name paper

Two-name paper là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two-position action

Two-position action là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two sample t-test

Two sample t-test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tweet

Tweet là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Twip

Twip là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Twisting

Twisting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Twitter

Twitter là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Two bin system

Two bin system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnkey solution

Turnkey solution là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnover

Turnover là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnover cost

Turnover cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnover rate

Turnover rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnover ratios

Turnover ratios là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnover tax

Turnover tax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tutorial

Tutorial là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tweens

Tweens là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnaround

Turnaround là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnaround time

Turnaround time là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turndown

Turndown là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turndown service

Turndown service là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnkey

Turnkey là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnkey application

Turnkey application là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnkey contract

Turnkey contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turnkey pricing

Turnkey pricing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Truth in savings

Truth in savings là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

TSSW

TSSW là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

TSX Venture Exchange

TSX Venture Exchange là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tuition fees insurance

Tuition fees insurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tuition insurance

Tuition insurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tuning

Tuning là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tunneling

Tunneling là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Turing test

Turing test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trustee

Trustee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trustee in bankruptcy

Trustee in bankruptcy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trustee investments

Trustee investments là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trustor

Trustor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trustworthiness

Trustworthiness là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trustworthy system

Trustworthy system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Truth in lending

Truth in lending là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trust for sale

Trust for sale là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trust fund plans

Trust fund plans là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trust indenture

Trust indenture là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trust power

Trust power là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trusted domain

Trusted domain là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trusted third party

Trusted third party là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trust property

Trust property là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trust receipt

Trust receipt là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trust statutory

Trust statutory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trust department

Trust department là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax deduction

Tax deduction là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax deed

Tax deed là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax deferment

Tax deferment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax deductible

Tax deductible là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax deductible interest

Tax deductible interest là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax debt

Tax debt là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax benefit rule

Tax benefit rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax books

Tax books là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax bracket

Tax bracket là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax break

Tax break là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax certificate

Tax certificate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax clawback agreement

Tax clawback agreement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax clearance certificate

Tax clearance certificate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax code

Tax code là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax credit

Tax credit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax avoidance

Tax avoidance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax base

Tax base là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax based bond

Tax based bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax based incomes policy

Tax based incomes policy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax basis

Tax basis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax adjustment

Tax adjustment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax audit

Tax audit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Task force

Task force là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Task identity

Task identity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Task inventory

Task inventory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Task order

Task order là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Task selection model

Task selection model là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Task significance

Task significance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Task type contract

Task type contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tax

Tax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh