Kidnap-ransom insurance

Kidnap-ransom insurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kidnapping

Kidnapping là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kidnapping coverage

Kidnapping coverage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kickoff meeting

Kickoff meeting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kickback

Kickback là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kicker

Kicker là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kicker pattern

Kicker pattern là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kicking the tires

Kicking the tires là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key-tested telex

Key-tested telex là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keyboard

Keyboard là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keyed advertisement

Keyed advertisement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key task analysis

Key task analysis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key telephone system (KTS)

Key telephone system (KTS) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keynesian

Keynesian là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keynesian economics

Keynesian economics là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keynesian theory

Keynesian theory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keynesian unemployment

Keynesian unemployment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keystone markup

Keystone markup là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keyword

Keyword là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key ratios

Key ratios là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key ring

Key ring là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key splitting

Key splitting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key success factors

Key success factors là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key process

Key process là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key punching

Key punching là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key principles of quality

Key principles of quality là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key person

Key person là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key person insurance

Key person insurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key business issue (KBI)

Key business issue (KBI) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key employee

Key employee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key escrow

Key escrow là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key jobs

Key jobs là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key lifetime

Key lifetime là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Key money

Key money là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kerberos

Kerberos là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kermit

Kermit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kernel

Kernel là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kerning

Kerning là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keogh plan

Keogh plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keelage

Keelage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keepwell agreement

Keepwell agreement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keiretsu

Keiretsu là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Keller plan

Keller plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kelvin (K)

Kelvin (K) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kaikaku

Kaikaku là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kaizen

Kaizen là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kaizen budgeting

Kaizen budgeting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kaizen costing

Kaizen costing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kaoru Ishikawa

Kaoru Ishikawa là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Karat

Karat là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Karl Marx

Karl Marx là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Katie Couric Clause

Katie Couric Clause là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kazakhstan National Fund

Kazakhstan National Fund là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

KDE

KDE là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

K-commerce

K-commerce là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kamikaze defense

Kamikaze defense là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kan-sei

Kan-sei là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kanban

Kanban là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kano Analysis

Kano Analysis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kano Model

Kano Model là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kruskal Wallis Test

Kruskal Wallis Test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kurtosis

Kurtosis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kyoto Convention

Kyoto Convention là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kyoto protocol

Kyoto protocol là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kyu (Q)

Kyu (Q) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Known loss

Known loss là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

KOF Economic Barometer

KOF Economic Barometer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kondratieff cycle

Kondratieff cycle là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Kraft paper

Kraft paper là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge worker

Knowledge worker là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge work

Knowledge work là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge management

Knowledge management là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge map

Knowledge map là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge structure

Knowledge structure là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge-based pay

Knowledge-based pay là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge based system

Knowledge based system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge capital

Knowledge capital là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge creation

Knowledge creation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge economy

Knowledge economy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge base

Knowledge base là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Know how

Know how là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge

Knowledge là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knowledge asset

Knowledge asset là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knock off

Knock off là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knock-out option

Knock-out option là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knocked down flat

Knocked down flat là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knocked down (KD)

Knocked down (KD) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Knoop hardness (KH)

Knoop hardness (KH) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh