Long

Long là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Long – Bits and Bytes

LTE

LTE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LTE – Technical Terms

LUN

LUN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LUN – Technical Terms

Latency

Latency là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Latency – Technical Terms

Load Balancing

Load Balancing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Load Balancing – Technical Terms

Localhost

Localhost là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Localhost – Technical Terms

Log On

Log On là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Log On – Technical Terms

Leading

Leading là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Leading – Technical Terms

Leaf

Leaf là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Leaf – Technical Terms

Logic Gate

Logic Gate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Logic Gate – Technical Terms

Login

Login là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Login – Technical Terms

LPI

LPI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LPI – Technical Terms

LIFO

LIFO là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LIFO – Technical Terms

LAN

LAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LAN – Technical Terms

Left-Click

Left-Click là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Left-Click – Technical Terms

Leopard

Leopard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Leopard – Software Terms

LFN

LFN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LFN – Software Terms

Linux

Linux là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Linux – Software Terms

Lion

Lion là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lion – Software Terms

Log File

Log File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Log File – Software Terms

Logic Error

Logic Error là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Logic Error – Software Terms

Loop

Loop là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Loop – Software Terms

Lossless

Lossless là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lossless – Software Terms

Lossy

Lossy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lossy – Software Terms

Low-Level Language

Low-Level Language là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Low-Level Language – Software Terms

Lua

Lua là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lua – Software Terms

Laser Printer

Laser Printer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Laser Printer – Hardware Terms

LCD

LCD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LCD – Hardware Terms

LED

LED là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LED – Hardware Terms

Lightning

Lightning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lightning – Hardware Terms

Laptop

Laptop là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Laptop – Hardware Terms

Live Streaming

Live Streaming là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Live Streaming – Internet Terms

LinkedIn

LinkedIn là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LinkedIn – Internet Terms

LISTSERV

LISTSERV là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LISTSERV – Internet Terms

LAMP

LAMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LAMP – Internet Terms

Lazy Loading

Lazy Loading là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lazy Loading – Internet Terms

LDAP

LDAP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ LDAP – Internet Terms

Lead

Lead là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lead – Internet Terms

Leaderboard

Leaderboard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Leaderboard – Internet Terms

Leet

Leet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Leet – Internet Terms

Link

Link là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Link – Internet Terms

Lag

Lag là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lag – Internet Terms

Loop Variable

Loop Variable là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Loop Variable – Technology Terms

Linear Compatibility Functions

Linear Compatibility Functions là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Linear Compatibility Functions – Technology Terms

Layer-Wise Relevance Propagation

Layer-Wise Relevance Propagation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Layer-Wise Relevance Propagation – Technology Terms

Linear Multiclass Classification

Linear Multiclass Classification là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Linear Multiclass Classification – Technology Terms

Location Intelligence

Location Intelligence là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Location Intelligence – Technology Terms

Least Cost Routing (LCR)

Least Cost Routing (LCR) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Least Cost Routing (LCR) – Technology Terms

Labeled Data

Labeled Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Labeled Data – Technology Terms

Lobotomy

Lobotomy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lobotomy – Technology Terms

Liquid State Machine (LSM)

Liquid State Machine (LSM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Liquid State Machine (LSM) – Technology Terms

Lemmatization

Lemmatization là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lemmatization – Technology Terms

Long Short-Term Memory (LSTM)

Long Short-Term Memory (LSTM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Long Short-Term Memory (LSTM) – Technology Terms

Linear Discriminant Analysis (LDA)

Linear Discriminant Analysis (LDA) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Linear Discriminant Analysis (LDA) – Technology Terms

Lift and Shift

Lift and Shift là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lift and Shift – Technology Terms

Learning Algorithm

Learning Algorithm là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Learning Algorithm – Technology Terms

Learning Vector Quantization (LVQ)

Learning Vector Quantization (LVQ) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Learning Vector Quantization (LVQ) – Technology Terms

Logistic Regression

Logistic Regression là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Logistic Regression – Technology Terms

Linear Regression

Linear Regression là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Linear Regression – Technology Terms

Lights-Out Management (LOM)

Lights-Out Management (LOM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lights-Out Management (LOM) – Technology Terms

L Band

L Band là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ L Band – Technology Terms

Labor Management System (LMS)

Labor Management System (LMS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Labor Management System (LMS) – Technology Terms

Line Speed

Line Speed là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Line Speed – Technology Terms

Lifetime Clinical Record (LCR)

Lifetime Clinical Record (LCR) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lifetime Clinical Record (LCR) – Technology Terms

Local Interconnect Network (LIN)

Local Interconnect Network (LIN) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Local Interconnect Network (LIN) – Technology Terms

Like Baiting

Like Baiting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Like Baiting – Technology Terms

Load Partitioning

Load Partitioning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Load Partitioning – Technology Terms

Lenna

Lenna là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lenna – Technology Terms

Lumber Cartel

Lumber Cartel là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lumber Cartel – Technology Terms

Leonard Kleinrock

Leonard Kleinrock là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Leonard Kleinrock – Technology Terms

Layer 8

Layer 8 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Layer 8 – Technology Terms

Log Analysis Tools

Log Analysis Tools là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Log Analysis Tools – Technology Terms

Log Analysis

Log Analysis là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Log Analysis – Technology Terms

Layer 3 VPN (L3VPN)

Layer 3 VPN (L3VPN) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Layer 3 VPN (L3VPN) – Technology Terms

Lay-On-Table Design

Lay-On-Table Design là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lay-On-Table Design – Technology Terms

Layer 2 VPN

Layer 2 VPN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Layer 2 VPN – Technology Terms

Load Balancing Methods

Load Balancing Methods là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Load Balancing Methods – Technology Terms

Letterboxing

Letterboxing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Letterboxing – Technology Terms

Linux Containers (LXC)

Linux Containers (LXC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Linux Containers (LXC) – Technology Terms

Linux Recovery

Linux Recovery là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Linux Recovery – Technology Terms

Loosely Coupled Multiprocessor System

Loosely Coupled Multiprocessor System là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Loosely Coupled Multiprocessor System – Technology Terms

Line Loading

Line Loading là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Line Loading – Technology Terms

Line Load Control

Line Load Control là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Line Load Control – Technology Terms

Liquid Crystal on Silicon (LCoS)

Liquid Crystal on Silicon (LCoS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) – Technology Terms

Liquid Submersion Cooling

Liquid Submersion Cooling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Liquid Submersion Cooling – Technology Terms

Location-Aware Application

Location-Aware Application là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Location-Aware Application – Technology Terms

Location-Aware Technology

Location-Aware Technology là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Location-Aware Technology – Technology Terms

Location-Based Advertising (LBA)

Location-Based Advertising (LBA) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Location-Based Advertising (LBA) – Technology Terms

Landing Page

Landing Page là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Landing Page – Technology Terms

Laptop Security

Laptop Security là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Laptop Security – Technology Terms

Local Positioning System (LPS)

Local Positioning System (LPS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Local Positioning System (LPS) – Technology Terms

Load Forecasting

Load Forecasting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Load Forecasting – Technology Terms

Low-Energy Servers

Low-Energy Servers là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Low-Energy Servers – Technology Terms

Logical Data Model (LDM)

Logical Data Model (LDM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Logical Data Model (LDM) – Technology Terms

Lead Nurturing

Lead Nurturing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Lead Nurturing – Technology Terms

Load Testing Software

Load Testing Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Load Testing Software – Technology Terms