LIFO

Định nghĩa LIFO là gì?

LIFOLIFO. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ LIFO - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Là viết tắt của "Last In, First Out". LIFO là một phương pháp xử lý dữ liệu, trong đó các mặt hàng cuối cùng đã nhập không là người đầu tiên được gỡ bỏ. Đây là đối diện của LIFO là FIFO (First In First Out), trong đó các mặt hàng được loại bỏ theo thứ tự chúng đã được nhập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the LIFO? - Definition

Stands for "Last In, First Out." LIFO is a method of processing data in which the last items entered are the first to be removed. This is the opposite of LIFO is FIFO (First In, First Out), in which items are removed in the order they have been entered.

Understanding the LIFO

Thuật ngữ liên quan

  • LFN
  • Lightning

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *