WAVE

WAVE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WAVE – File Formats

Wired

Wired là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wired – Technical Terms

Wireframe

Wireframe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireframe – Technical Terms

Wireless

Wireless là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireless – Technical Terms

WLAN

WLAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WLAN – Technical Terms

WPA

WPA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WPA – Technical Terms

WPAN

WPAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WPAN – Technical Terms

Wi-Fi

Wi-Fi là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wi-Fi – Technical Terms

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wi-Fi 6 – Technical Terms

Wildcard

Wildcard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wildcard – Technical Terms

WiMAX

WiMAX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WiMAX – Technical Terms

Whole Number

Whole Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Whole Number – Technical Terms

Wardriving

Wardriving là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wardriving – Technical Terms

Warm Boot

Warm Boot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Warm Boot – Technical Terms

Wavelength

Wavelength là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wavelength – Technical Terms

WEP

WEP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WEP – Technical Terms

White Balance

White Balance là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ White Balance – Technical Terms

White Paper

White Paper là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ White Paper – Technical Terms

Whitelist

Whitelist là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Whitelist – Technical Terms

WYSIWYG

WYSIWYG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WYSIWYG – Software Terms

Wizard

Wizard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wizard – Software Terms

Word

Word là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Word – Software Terms

Word Processor

Word Processor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Word Processor – Software Terms

Word Wrap

Word Wrap là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Word Wrap – Software Terms

WordArt

WordArt là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WordArt – Software Terms

Worm

Worm là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Worm – Software Terms

Wrapper

Wrapper là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wrapper – Software Terms

Windows Vista

Windows Vista là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows Vista – Software Terms

Windows XP

Windows XP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows XP – Software Terms

Winsock

Winsock là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Winsock – Software Terms

Widget

Widget là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Widget – Software Terms

Windows 10

Windows 10 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows 10 – Software Terms

Windows 7

Windows 7 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows 7 – Software Terms

Windows 8

Windows 8 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows 8 – Software Terms

Windows RT

Windows RT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows RT – Software Terms

WIMP

WIMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WIMP – Software Terms

Win32

Win32 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Win32 – Software Terms

Window

Window là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Window – Software Terms

Windows

Windows là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows – Software Terms

WAMP

WAMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WAMP – Software Terms

Waveform

Waveform là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Waveform – Software Terms

WDDM

WDDM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WDDM – Software Terms

Web Browser

Web Browser là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Browser – Software Terms

Webcam

Webcam là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Webcam – Hardware Terms

Workstation

Workstation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Workstation – Hardware Terms

WHOIS

WHOIS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WHOIS – Internet Terms

Wiki

Wiki là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wiki – Internet Terms

WWW

WWW là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WWW – Internet Terms

Web Design

Web Design là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Design – Internet Terms

WINS

WINS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WINS – Internet Terms

Webmail

Webmail là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Webmail – Internet Terms

Webmaster

Webmaster là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Webmaster – Internet Terms

W3C

W3C là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ W3C – Internet Terms

WAIS

WAIS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WAIS – Internet Terms

WAN

WAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WAN – Internet Terms

Web 2.0

Web 2.0 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web 2.0 – Internet Terms

Web Application

Web Application là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Application – Internet Terms

Web Beacon

Web Beacon là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Beacon – Internet Terms

Website

Website là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Website – Internet Terms

Web Page

Web Page là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Page – Internet Terms

Web Publishing

Web Publishing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Publishing – Internet Terms

Web Ring

Web Ring là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Ring – Internet Terms

Web Server

Web Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Server – Internet Terms

Web Service

Web Service là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Service – Internet Terms

WordPress

WordPress là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WordPress – Internet Terms

Webhook

Webhook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Webhook – Internet Terms

Web Development

Web Development là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Development – Internet Terms

Web Forum

Web Forum là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Forum – Internet Terms

Web Host

Web Host là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Host – Internet Terms

WebAssembly

WebAssembly là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WebAssembly – Technology Terms

Wizard

Wizard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wizard – Technology Terms

Weight

Weight là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Weight – Technology Terms

Wasserstein GAN (WGAN)

Wasserstein GAN (WGAN) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wasserstein GAN (WGAN) – Technology Terms

WannaCry

WannaCry là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WannaCry – Technology Terms

Windows Subsystem for Linux (WSL)

Windows Subsystem for Linux (WSL) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows Subsystem for Linux (WSL) – Technology Terms

Warm Data

Warm Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Warm Data – Technology Terms

Waving A Dead Chicken

Waving A Dead Chicken là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Waving A Dead Chicken – Technology Terms

Web Texting

Web Texting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Texting – Technology Terms

White Box Switch

White Box Switch là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ White Box Switch – Technology Terms

Watering Hole Attack

Watering Hole Attack là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Watering Hole Attack – Technology Terms

Willy Wonka Meme

Willy Wonka Meme là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Willy Wonka Meme – Technology Terms

Wikipedia

Wikipedia là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wikipedia – Technology Terms

Word Of Mouse

Word Of Mouse là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Word Of Mouse – Technology Terms

Wetware

Wetware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wetware – Technology Terms

Whack-A-Mole

Whack-A-Mole là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Whack-A-Mole – Technology Terms

Wearable Device

Wearable Device là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wearable Device – Technology Terms

Wake-On-LAN (WoL)

Wake-On-LAN (WoL) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wake-On-LAN (WoL) – Technology Terms

Web-Scale IT

Web-Scale IT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web-Scale IT – Technology Terms

Windows 10

Windows 10 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows 10 – Technology Terms

Workload Tiering

Workload Tiering là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Workload Tiering – Technology Terms

White Screen of Death (WSoD)

White Screen of Death (WSoD) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ White Screen of Death (WSoD) – Technology Terms

Webrooming

Webrooming là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Webrooming – Technology Terms

Web Component

Web Component là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Component – Technology Terms

Wireless Network Security

Wireless Network Security là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireless Network Security – Technology Terms

Web File Transfer

Web File Transfer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web File Transfer – Technology Terms

Workload Placement

Workload Placement là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Workload Placement – Technology Terms

Workflow Management Software

Workflow Management Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Workflow Management Software – Technology Terms

Web Services Middleware

Web Services Middleware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Services Middleware – Technology Terms

Web 1.0

Web 1.0 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web 1.0 – Technology Terms