WPAN

Định nghĩa WPAN là gì?

WPANWPAN. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WPAN - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Wireless cá nhân Area Network." Một WPAN là một loại hình cụ thể của PAN (Personal Area Network) trong đó tất cả các kết nối không dây là. Nó có thể sử dụng nhiều loại kết nối không dây, nhưng phổ biến nhất là Bluetooth.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the WPAN? - Definition

Stands for "Wireless Personal Area Network." A WPAN is a specific type of PAN (Personal Area Network) in which all the connections are wireless. It may use multiple types of wireless connections, but the most common is Bluetooth.

Understanding the WPAN

Thuật ngữ liên quan

  • WPA
  • Wrapper

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *