Data Transfer Rate

Data Transfer Rate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Data Transfer Rate – Bits and Bytes

Data

Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Data – Bits and Bytes

DLL

DLL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DLL – File Formats

Document Grinding

Document Grinding là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Document Grinding – File Formats

Domain

Domain là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Domain – Technical Terms

Dot Matrix

Dot Matrix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dot Matrix – Technical Terms

Double Click

Double Click là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Double Click – Technical Terms

Downtime

Downtime là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Downtime – Technical Terms

Digital

Digital là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Digital – Technical Terms

Digitize

Digitize là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Digitize – Technical Terms

Dithering

Dithering là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dithering – Technical Terms

DMZ

DMZ là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DMZ – Technical Terms

DPI

DPI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DPI – Technical Terms

Drag

Drag là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Drag – Technical Terms

DRM

DRM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DRM – Technical Terms

DTD

DTD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DTD – Technical Terms

DV

DV là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DV – Technical Terms

Delete

Delete là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Delete – Technical Terms

Denary

Denary là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Denary – Technical Terms

Desk Checking

Desk Checking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Desk Checking – Technical Terms

Developer

Developer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Developer – Technical Terms

DFS

DFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DFS – Technical Terms

Default

Default là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Default – Technical Terms

Defragment

Defragment là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Defragment – Technical Terms

Data Mining

Data Mining là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Data Mining – Technical Terms

Data Science

Data Science là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Data Science – Technical Terms

DAW

DAW là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DAW – Technical Terms

DDL

DDL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DDL – Technical Terms

Design Pattern

Design Pattern là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Design Pattern – Software Terms

Dual Boot

Dual Boot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dual Boot – Software Terms

Dock

Dock là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dock – Software Terms

Document

Document là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Document – Software Terms

Donationware

Donationware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Donationware – Software Terms

DOS

DOS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DOS – Software Terms

Debugger

Debugger là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Debugger – Software Terms

Default Program

Default Program là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Default Program – Software Terms

Direct3D

Direct3D là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Direct3D – Software Terms

Deprecated

Deprecated là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Deprecated – Software Terms

Directory

Directory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Directory – Software Terms

Drag and Drop

Drag and Drop là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Drag and Drop – Software Terms

DirectX

DirectX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DirectX – Software Terms

Driver

Driver là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Driver – Software Terms

Disk Image

Disk Image là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Disk Image – Software Terms

Drop Down Menu

Drop Down Menu là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Drop Down Menu – Software Terms

Database

Database là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Database – Software Terms

DBMS

DBMS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DBMS – Software Terms

DCIM

DCIM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DCIM – Software Terms

Deadlock

Deadlock là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Deadlock – Software Terms

Debug

Debug là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Debug – Software Terms

DLC

DLC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DLC – Software Terms

Digital Asset

Digital Asset là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Digital Asset – Software Terms

Dark Mode

Dark Mode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dark Mode – Software Terms

Dashboard

Dashboard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dashboard – Software Terms

Data Management

Data Management là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Data Management – Software Terms

Data Type

Data Type là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Data Type – Software Terms

Digital Signature

Digital Signature là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Digital Signature – Software Terms

Daemon

Daemon là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Daemon – Software Terms

Desktop

Desktop là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Desktop – Software Terms

Desktop Publishing

Desktop Publishing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Desktop Publishing – Software Terms

DevOps

DevOps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DevOps – Software Terms

Dialog Box

Dialog Box là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dialog Box – Software Terms

Dual Processor

Dual Processor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dual Processor – Hardware Terms

DRAM

DRAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DRAM – Hardware Terms

Drive

Drive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Drive – Hardware Terms

DSL

DSL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DSL – Hardware Terms

DSLAM

DSLAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DSLAM – Hardware Terms

Diode

Diode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Diode – Hardware Terms

DMA

DMA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DMA – Hardware Terms

Docking Station

Docking Station là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Docking Station – Hardware Terms

Disk Drive

Disk Drive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Disk Drive – Hardware Terms

Dongle

Dongle là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dongle – Hardware Terms

Dot Pitch

Dot Pitch là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dot Pitch – Hardware Terms

DIMM

DIMM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DIMM – Hardware Terms

Degauss

Degauss là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Degauss – Hardware Terms

Desktop Computer

Desktop Computer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Desktop Computer – Hardware Terms

Digital Camera

Digital Camera là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Digital Camera – Hardware Terms

DDR

DDR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DDR – Hardware Terms

DDR2

DDR2 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DDR2 – Hardware Terms

DDR3

DDR3 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DDR3 – Hardware Terms

DDR4

DDR4 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DDR4 – Hardware Terms

DVD+R

DVD+R là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DVD+R – Hardware Terms

DVD+RW

DVD+RW là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DVD+RW – Hardware Terms

DVD-R

DVD-R là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DVD-R – Hardware Terms

DVD-RAM

DVD-RAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DVD-RAM – Hardware Terms

DVD-RW

DVD-RW là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DVD-RW – Hardware Terms

DVI

DVI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DVI – Hardware Terms

Dvorak Keyboard

Dvorak Keyboard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dvorak Keyboard – Hardware Terms

DVR

DVR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DVR – Hardware Terms

DVD

DVD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DVD – Hardware Terms

DAS

DAS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DAS – Hardware Terms

DAC

DAC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DAC – Hardware Terms

Dual-Core

Dual-Core là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Dual-Core – Hardware Terms

DUT

DUT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DUT – Hardware Terms

DKIM

DKIM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DKIM – Internet Terms

DNS

DNS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DNS – Internet Terms

DNS Record

DNS Record là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DNS Record – Internet Terms

Domain Name

Domain Name là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Domain Name – Internet Terms

Domain Suffix

Domain Suffix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Domain Suffix – Internet Terms

Download

Download là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Download – Internet Terms

Drive-By Download

Drive-By Download là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Drive-By Download – Internet Terms