Developer

Định nghĩa Developer là gì?

DeveloperNhà phát triển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Developer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Trong thế giới CNTT, một nhà phát triển là một người sáng tạo ra một cái gì đó với một máy tính. Thuật ngữ này bao gồm nhiều loại nội dung, chẳng hạn như phần mềm, các trang web, và các tài liệu bằng văn bản. Do đó, các nhà phát triển thường được gọi bằng tên cụ thể hơn. Một số ví dụ phổ biến bao gồm 1) phát triển phần mềm, 2) các nhà phát triển web, và 3) các nhà phát triển nội dung.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Developer? - Definition

In the IT world, a developer is a person who creates something with a computer. The term encompasses many types of content, such as software, websites, and written material. Therefore, developers are often referred to by more specific names. Some common examples include 1) software developers, 2) web developers, and 3) content developers.

Understanding the Developer

Thuật ngữ liên quan

  • Desktop Publishing
  • DevOps

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *