Programmed decision

Programmed decision là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Programmed learning

Programmed learning là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Program

Program là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Program analysis

Program analysis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Program budget

Program budget là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Program evaluation

Program evaluation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Program length commercial

Program length commercial là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Program management

Program management là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Program trading

Program trading là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profitability index

Profitability index là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profitability ratios

Profitability ratios là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profiteering

Profiteering là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Prognosis

Prognosis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit sharing plan

Profit sharing plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit split method

Profit split method là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit system

Profit system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit taking

Profit taking là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profitability

Profitability là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit à prendre

Profit à prendre là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit pricing

Profit pricing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit ratio

Profit ratio là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Publicity

Publicity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Publicize

Publicize là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Publicly traded

Publicly traded là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public utility

Public utility là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public warehouse

Public warehouse là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public works

Public works là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Publication

Publication là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public trust fund

Public trust fund là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public trustee

Public trustee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public unit account

Public unit account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public use

Public use là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public sector

Public sector là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public servant

Public servant là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public service

Public service là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public service company

Public service company là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public spending

Public spending là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public tender

Public tender là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public trust

Public trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public relations

Public relations là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public safety

Public safety là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public sale

Public sale là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public record

Public record là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public liability insurance

Public liability insurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public limited company

Public limited company là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public morality

Public morality là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public notice

Public notice là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public nuisance

Public nuisance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public offering

Public offering là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public official bond

Public official bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public ownership

Public ownership là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public policy

Public policy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public private partnership

Public private partnership là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public property

Public property là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public prosecutor

Public prosecutor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit orientation

Profit orientation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit potential

Profit potential là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public law 15

Public law 15 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public housing

Public housing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public interest

Public interest là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public international law

Public international law là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public land

Public land là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public law

Public law là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit objective

Profit objective là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit factor

Profit factor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit/loss graph

Profit/loss graph là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit margin

Profit margin là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit maximization

Profit maximization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit motive

Profit motive là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit after tax

Profit after tax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit multiple

Profit multiple là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit before taxes

Profit before taxes là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit budget

Profit budget là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit center

Profit center là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public float

Public float là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public foundation

Public foundation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public funds

Public funds là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public good

Public good là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Profit

Profit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public equity

Public equity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public expenditures

Public expenditures là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public file

Public file là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public finance

Public finance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public finance accounting

Public finance accounting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public domain

Public domain là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public easement

Public easement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Public employment

Public employment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh