Yield point

Yield point là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield spread

Yield spread là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield swap

Yield swap là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield to call (YTC)

Yield to call (YTC) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield to maturity (YTM)

Yield to maturity (YTM) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

York Antwerp rules

York Antwerp rules là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yard

Yard là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yard lumber

Yard lumber là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yellow sheets

Yellow sheets là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Year-over-year (YOY)

Year-over-year (YOY) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield

Yield là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Year plan

Year plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield curve

Yield curve là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Year to date net income

Year to date net income là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield differential

Yield differential là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Year to date (YTD)

Year to date (YTD) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield on cost (YOC)

Yield on cost (YOC) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yellow Belt

Yellow Belt là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yellow dog contract

Yellow dog contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yellow fever

Yellow fever là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yellow knight

Yellow knight là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yellow pages

Yellow pages là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yahoo!

Yahoo! là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yankee bond

Yankee bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yankee market

Yankee market là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yankees

Yankees là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yacht insurance

Yacht insurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Year-end closing

Year-end closing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh