Yield to call (YTC)

Định nghĩa Yield to call (YTC) là gì?

Yield to call (YTC)Năng suất để gọi (YTC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yield to call (YTC) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mang lại trên một trái phiếu tính trên cơ sở giả định rằng tổ chức phát hành của nó sẽ chuộc nó tại thời điểm cuộc gọi đầu tiên được nêu trong bản cáo bạch (thỏa thuận khế ước) của trái phiếu. Nó là một phương pháp ít chính xác và ít phức tạp hơn có năng suất hơn năng suất đến ngày đáo hạn.

Definition - What does Yield to call (YTC) mean

Yield on a bond computed on the basis of assumption that its issuer will redeem it at the first call date stated in the bond's prospectus (indenture agreement). It is a less precise and less complex method of yield than yield to maturity.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *