XMP

XMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XMP – File Formats

XML

XML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XML – Technical Terms

XSLT

XSLT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XSLT – Technical Terms

XAML

XAML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XAML – Software Terms

X86

X86 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X86 – Hardware Terms

XHTML

XHTML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XHTML – Internet Terms

Xavier Initialization

Xavier Initialization là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Xavier Initialization – Technology Terms

XML Database

XML Database là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XML Database – Technology Terms

XLR Connector

XLR Connector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XLR Connector – Technology Terms

xSP

xSP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ xSP – Technology Terms

X.509 Certificate

X.509 Certificate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X.509 Certificate – Technology Terms

X Client

X Client là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X Client – Technology Terms

X.Org Foundation

X.Org Foundation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X.Org Foundation – Technology Terms

X.Org Server

X.Org Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X.Org Server – Technology Terms

Xerox Network Systems (XNS)

Xerox Network Systems (XNS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Xerox Network Systems (XNS) – Technology Terms

XSS Hole

XSS Hole là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XSS Hole – Technology Terms

XML User Interface Language (XUL)

XML User Interface Language (XUL) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XML User Interface Language (XUL) – Technology Terms

XPath Injection

XPath Injection là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XPath Injection – Technology Terms

X86

X86 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X86 – Technology Terms

XPath

XPath là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XPath – Technology Terms

Xanadu

Xanadu là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Xanadu – Technology Terms

XNA Game Studio

XNA Game Studio là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XNA Game Studio – Technology Terms

XON/XOFF

XON/XOFF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XON/XOFF – Technology Terms

Xalan

Xalan là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Xalan – Technology Terms

Xerography

Xerography là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Xerography – Technology Terms

X Server

X Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X Server – Technology Terms

Xenodochial

Xenodochial là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Xenodochial – Technology Terms

XJACK

XJACK là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XJACK – Technology Terms

XProtect

XProtect là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XProtect – Technology Terms

XML Bomb

XML Bomb là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XML Bomb – Technology Terms

x264

x264 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ x264 – Technology Terms

xDSL

xDSL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ xDSL – Technology Terms

X.500

X.500 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X.500 – Technology Terms

X Window System

X Window System là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X Window System – Technology Terms

X-Y Matrix

X-Y Matrix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X-Y Matrix – Technology Terms

X-Y-Z Matrix

X-Y-Z Matrix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X-Y-Z Matrix – Technology Terms

X Terminal

X Terminal là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X Terminal – Technology Terms

X.25

X.25 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X.25 – Technology Terms

X.400

X.400 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X.400 – Technology Terms

x86 Architecture

x86 Architecture là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ x86 Architecture – Technology Terms

XML Data Island

XML Data Island là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XML Data Island – Technology Terms

X.509

X.509 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X.509 – Technology Terms

Xen Hypervisor

Xen Hypervisor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Xen Hypervisor – Technology Terms

Xvid

Xvid là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Xvid – Technology Terms

X2

X2 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ X2 – Technology Terms

XML Query Language (XQuery)

XML Query Language (XQuery) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XML Query Language (XQuery) – Technology Terms

XMODEM

XMODEM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XMODEM – Technology Terms

XML Schema

XML Schema là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XML Schema – Technology Terms