XMP

Định nghĩa XMP là gì?

XMPXMP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ XMP - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "mở rộng Metadata Platform." XMP là một định dạng siêu dữ liệu phổ biến được phát triển bởi Adobe Systems và chuẩn hóa bởi International Organization for Standardization (ISO). Nó cung cấp một định dạng chuẩn cho việc chia sẻ siêu dữ liệu giữa nhiều ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the XMP? - Definition

Stands for "Extensible Metadata Platform." XMP is a universal metadata format developed by Adobe Systems and standardized by the International Organization for Standardization (ISO). It provides a standard format for sharing metadata between multiple applications.

Understanding the XMP

Thuật ngữ liên quan

  • XML
  • XSLT

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *