UPC

UPC là viết tắt của Universal Product Code hay Mã sản phẩm toàn cầu. Đây là hệ thống mã hoá dùng để nhận diện sản phẩm trong bán lẻ thường bao gồm 12 hoặc 13 chữ số

User Interface

User Interface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Interface – Technical Terms

User Space

User Space là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Space – Technical Terms

User-Friendly

User-Friendly là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Friendly – Technical Terms

WLAN

WLAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WLAN – Technical Terms

WPA

WPA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WPA – Technical Terms

WPAN

WPAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WPAN – Technical Terms

Wired

Wired là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wired – Technical Terms

Wireframe

Wireframe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireframe – Technical Terms

Wireless

Wireless là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireless – Technical Terms

User ID

User ID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User ID – Technical Terms

Wi-Fi

Wi-Fi là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wi-Fi – Technical Terms

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wi-Fi 6 – Technical Terms

U

U là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ U – Technical Terms

UAT

UAT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UAT – Technical Terms

UDDI

UDDI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UDDI – Technical Terms

UEFI

UEFI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UEFI – Technical Terms

UNC

UNC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNC – Technical Terms

Uptime

Uptime là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uptime – Technical Terms

User Experience

User Experience là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience – Technical Terms

Wildcard

Wildcard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wildcard – Technical Terms

WiMAX

WiMAX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WiMAX – Technical Terms

Whole Number

Whole Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Whole Number – Technical Terms

Warm Boot

Warm Boot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Warm Boot – Technical Terms

Wavelength

Wavelength là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wavelength – Technical Terms

WEP

WEP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WEP – Technical Terms

White Balance

White Balance là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ White Balance – Technical Terms

White Paper

White Paper là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ White Paper – Technical Terms

sRGB

sRGB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ sRGB – Technical Terms

SRM

SRM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SRM – Technical Terms

SSID

SSID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SSID – Technical Terms

XML

XML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XML – Technical Terms

XSLT

XSLT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XSLT – Technical Terms

Y2K

Y2K là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Y2K – Technical Terms

Truncate

Truncate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Truncate – Technical Terms

Tweak

Tweak là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tweak – Technical Terms

SPX

SPX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SPX – Technical Terms

Typeface

Typeface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Typeface – Technical Terms

VRML

VRML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VRML – Technical Terms

Whitelist

Whitelist là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Whitelist – Technical Terms

Wardriving

Wardriving là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wardriving – Technical Terms

Veronica

Veronica là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Veronica – Technical Terms

VFAT

VFAT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VFAT – Technical Terms

SMS

SMS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SMS – Technical Terms

Viral

Viral là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Viral – Technical Terms

Virtual Memory

Virtual Memory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Virtual Memory – Technical Terms

Virtual Reality

Virtual Reality là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Virtual Reality – Technical Terms

VLAN

VLAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VLAN – Technical Terms

VLE

VLE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VLE – Technical Terms

Troubleshooting

Troubleshooting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Troubleshooting – Technical Terms

TRIM

TRIM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TRIM – Technical Terms

SOA

SOA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SOA – Technical Terms

SMP

SMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SMP – Technical Terms

Soft Copy

Soft Copy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Soft Copy – Technical Terms

Table

Table là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Table – Technical Terms

Speech Recognition

Speech Recognition là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Speech Recognition – Technical Terms

Username

Username là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Username – Technical Terms

Spooling

Spooling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spooling – Technical Terms

Vaporware

Vaporware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Vaporware – Technical Terms

Variable

Variable là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Variable – Technical Terms

Vector

Vector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Vector – Technical Terms

System Analyst

System Analyst là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Analyst – Technical Terms

TFTP

TFTP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TFTP – Technical Terms

Third Party

Third Party là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Third Party – Technical Terms

Thread

Thread là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thread – Technical Terms

System Hardening

System Hardening là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Hardening – Technical Terms

Telecommunications

Telecommunications là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Telecommunications – Technical Terms

System Resources

System Resources là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Resources – Technical Terms

Superscript

Superscript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Superscript – Technical Terms

Throughput

Throughput là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Throughput – Technical Terms

Swipe

Swipe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Swipe – Technical Terms

Token

Token là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Token – Technical Terms

Sync

Sync là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sync – Technical Terms

Tracking

Tracking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tracking – Technical Terms

Teleconference

Teleconference là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Teleconference – Technical Terms

Telehealth

Telehealth là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Telehealth – Technical Terms

Terahertz

Terahertz là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Terahertz – Technical Terms

Text Alignment

Text Alignment là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Text Alignment – Technical Terms

SLA

SLA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SLA – Technical Terms

Smart Home

Smart Home là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Smart Home – Technical Terms

Syntax

Syntax là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Syntax – Technical Terms

Storage Capacity

Storage Capacity là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Storage Capacity – Technical Terms

Sample Rate

Sample Rate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sample Rate – Technical Terms

Subnet Mask

Subnet Mask là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Subnet Mask – Technical Terms

Sampling

Sampling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sampling – Technical Terms

Subscript

Subscript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Subscript – Technical Terms

Scalable

Scalable là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scalable – Technical Terms

Target Disk Mode

Target Disk Mode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Target Disk Mode – Technical Terms

Seed

Seed là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Seed – Technical Terms

Technology Services

Technology Services là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Technology Services – Technical Terms

Serial Number

Serial Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Serial Number – Technical Terms

Sidebar

Sidebar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sidebar – Technical Terms

Simplex

Simplex là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Simplex – Technical Terms

Remote Access

Remote Access là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Remote Access – Technical Terms

Remote User

Remote User là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Remote User – Technical Terms

Rendering

Rendering là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rendering – Technical Terms

Resolution

Resolution là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Resolution – Technical Terms

Standalone

Standalone là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Standalone – Technical Terms

Standby

Standby là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Standby – Technical Terms

Steganography

Steganography là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Steganography – Technical Terms