UPC

UPC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UPC – Technical Terms

Wired

Wired là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wired – Technical Terms

Wireframe

Wireframe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireframe – Technical Terms

Wireless

Wireless là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wireless – Technical Terms

User ID

User ID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User ID – Technical Terms

User Interface

User Interface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Interface – Technical Terms

User Space

User Space là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Space – Technical Terms

User-Friendly

User-Friendly là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User-Friendly – Technical Terms

WLAN

WLAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WLAN – Technical Terms

WPA

WPA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WPA – Technical Terms

WPAN

WPAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WPAN – Technical Terms

Whole Number

Whole Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Whole Number – Technical Terms

Wi-Fi

Wi-Fi là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wi-Fi – Technical Terms

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wi-Fi 6 – Technical Terms

U

U là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ U – Technical Terms

UAT

UAT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UAT – Technical Terms

UDDI

UDDI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UDDI – Technical Terms

UEFI

UEFI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UEFI – Technical Terms

UNC

UNC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UNC – Technical Terms

Uptime

Uptime là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Uptime – Technical Terms

User Experience

User Experience là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ User Experience – Technical Terms

Wildcard

Wildcard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wildcard – Technical Terms

WiMAX

WiMAX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WiMAX – Technical Terms

Tweak

Tweak là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tweak – Technical Terms

SPX

SPX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SPX – Technical Terms

Typeface

Typeface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Typeface – Technical Terms

VRML

VRML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VRML – Technical Terms

Whitelist

Whitelist là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Whitelist – Technical Terms

Wardriving

Wardriving là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wardriving – Technical Terms

Warm Boot

Warm Boot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Warm Boot – Technical Terms

Wavelength

Wavelength là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wavelength – Technical Terms

WEP

WEP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WEP – Technical Terms

White Balance

White Balance là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ White Balance – Technical Terms

White Paper

White Paper là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ White Paper – Technical Terms

sRGB

sRGB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ sRGB – Technical Terms

SRM

SRM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SRM – Technical Terms

SSID

SSID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SSID – Technical Terms

XML

XML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XML – Technical Terms

XSLT

XSLT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XSLT – Technical Terms

Y2K

Y2K là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Y2K – Technical Terms

Truncate

Truncate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Truncate – Technical Terms

Username

Username là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Username – Technical Terms

Spooling

Spooling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spooling – Technical Terms

Vaporware

Vaporware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Vaporware – Technical Terms

Variable

Variable là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Variable – Technical Terms

Vector

Vector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Vector – Technical Terms

Veronica

Veronica là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Veronica – Technical Terms

VFAT

VFAT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VFAT – Technical Terms

SMS

SMS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SMS – Technical Terms

Viral

Viral là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Viral – Technical Terms

Virtual Memory

Virtual Memory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Virtual Memory – Technical Terms

Virtual Reality

Virtual Reality là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Virtual Reality – Technical Terms

VLAN

VLAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VLAN – Technical Terms

VLE

VLE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ VLE – Technical Terms

Troubleshooting

Troubleshooting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Troubleshooting – Technical Terms

TRIM

TRIM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TRIM – Technical Terms

SOA

SOA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SOA – Technical Terms

SMP

SMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SMP – Technical Terms

Soft Copy

Soft Copy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Soft Copy – Technical Terms

Table

Table là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Table – Technical Terms

Speech Recognition

Speech Recognition là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Speech Recognition – Technical Terms

Text Alignment

Text Alignment là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Text Alignment – Technical Terms

SLA

SLA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SLA – Technical Terms

Smart Home

Smart Home là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Smart Home – Technical Terms

Syntax

Syntax là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Syntax – Technical Terms

System Analyst

System Analyst là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Analyst – Technical Terms

TFTP

TFTP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TFTP – Technical Terms

Third Party

Third Party là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Third Party – Technical Terms

Thread

Thread là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thread – Technical Terms

System Hardening

System Hardening là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Hardening – Technical Terms

Telecommunications

Telecommunications là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Telecommunications – Technical Terms

System Resources

System Resources là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Resources – Technical Terms

Superscript

Superscript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Superscript – Technical Terms

Throughput

Throughput là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Throughput – Technical Terms

Swipe

Swipe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Swipe – Technical Terms

Token

Token là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Token – Technical Terms

Sync

Sync là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sync – Technical Terms

Tracking

Tracking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tracking – Technical Terms

Teleconference

Teleconference là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Teleconference – Technical Terms

Telehealth

Telehealth là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Telehealth – Technical Terms

Terahertz

Terahertz là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Terahertz – Technical Terms

Standalone

Standalone là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Standalone – Technical Terms

Standby

Standby là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Standby – Technical Terms

Steganography

Steganography là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Steganography – Technical Terms

SKU

SKU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SKU – Technical Terms

Storage Capacity

Storage Capacity là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Storage Capacity – Technical Terms

Sample Rate

Sample Rate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sample Rate – Technical Terms

Subnet Mask

Subnet Mask là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Subnet Mask – Technical Terms

Sampling

Sampling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sampling – Technical Terms

Subscript

Subscript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Subscript – Technical Terms

Scalable

Scalable là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scalable – Technical Terms

Target Disk Mode

Target Disk Mode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Target Disk Mode – Technical Terms

Seed

Seed là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Seed – Technical Terms

Technology Services

Technology Services là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Technology Services – Technical Terms

Serial Number

Serial Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Serial Number – Technical Terms

Sidebar

Sidebar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sidebar – Technical Terms

Simplex

Simplex là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Simplex – Technical Terms

Remote Access

Remote Access là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Remote Access – Technical Terms

Remote User

Remote User là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Remote User – Technical Terms

Rendering

Rendering là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rendering – Technical Terms