Virtual Reality

Định nghĩa Virtual Reality là gì?

Virtual Realityvirtual Reality. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Reality - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong khi chữ "ảo" thường bị lạm dụng trong thế giới máy tính, nó được khéo léo đặt trong cụm từ "thực tế ảo". Theo từ điển American Heritage, phương tiện ảo "đang tồn tại hoặc dẫn đến bản chất hoặc tác dụng mặc dù không phải trong thực tế thực tế, hình thức, hoặc tên." Nó cũng có thể có nghĩa là "tạo ra, mô phỏng, hoặc tiến hành trên bằng phương tiện của một máy tính hoặc máy tính mạng." Do đó, thực tế ảo được mô tả tốt nhất như một ảo tưởng về thực tại được tạo ra bởi một hệ thống máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Virtual Reality? - Definition

While the word "virtual" is typically overused in the computer world, it is aptly placed in the phrase "virtual reality." According to the American Heritage Dictionary, virtual means "existing or resulting in essence or effect though not in actual fact, form, or name." It can also mean "created, simulated, or carried on by means of a computer or computer network." Therefore, virtual reality is best described as an illusion of reality created by a computer system.

Understanding the Virtual Reality

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Memory
  • Virtualization

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *