Inode

Inode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Inode – Bits and Bytes

IPS

IPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IPS – Technical Terms

Integer

Integer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Integer – Technical Terms

Integrated

Integrated là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Integrated – Technical Terms

Intellectual Property

Intellectual Property là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Intellectual Property – Technical Terms

Interlaced

Interlaced là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Interlaced – Technical Terms

Interrupt

Interrupt là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Interrupt – Technical Terms

Intranet

Intranet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Intranet – Technical Terms

ITIL

ITIL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ITIL – Technical Terms

IVR

IVR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IVR – Technical Terms

I/O

I/O là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ I/O – Technical Terms

IDS

IDS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IDS – Technical Terms

IEEE

IEEE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IEEE – Technical Terms

Infotainment

Infotainment là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Infotainment – Technical Terms

Input

Input là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Input – Technical Terms

Irrational Number

Irrational Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Irrational Number – Technical Terms

ISO

ISO là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ISO – Technical Terms

IT

IT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IT – Technical Terms

IPX

IPX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IPX – Technical Terms

iTunes

iTunes là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ iTunes – Software Terms

Icon

Icon là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Icon – Software Terms

Illegal Operation

Illegal Operation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Illegal Operation – Software Terms

Image Scaling

Image Scaling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Image Scaling – Software Terms

Import

Import là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Import – Software Terms

Index

Index là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Index – Software Terms

Insertion Point

Insertion Point là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Insertion Point – Software Terms

Install

Install là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Install – Software Terms

Installer

Installer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Installer – Software Terms

Interactive Video

Interactive Video là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Interactive Video – Software Terms

Interpreter

Interpreter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Interpreter – Software Terms

iOS

iOS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ iOS – Software Terms

ISR

ISR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ISR – Software Terms

Iteration

Iteration là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Iteration – Software Terms

iPhone

iPhone là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ iPhone – Hardware Terms

Integrated Circuit

Integrated Circuit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Integrated Circuit – Hardware Terms

Interface

Interface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Interface – Hardware Terms

Internal Hard Drive

Internal Hard Drive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Internal Hard Drive – Hardware Terms

IOPS

IOPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IOPS – Hardware Terms

iPad

iPad là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ iPad – Hardware Terms

IGP

IGP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IGP – Hardware Terms

IMAP

IMAP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IMAP – Hardware Terms

IMEI

IMEI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IMEI – Hardware Terms

iPod

iPod là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ iPod – Hardware Terms

IRQ

IRQ là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IRQ – Hardware Terms

ISA

ISA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ISA – Hardware Terms

Impact Printer

Impact Printer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Impact Printer – Hardware Terms

Inkjet

Inkjet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Inkjet – Hardware Terms

Input Device

Input Device là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Input Device – Hardware Terms

IBM Compatible

IBM Compatible là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IBM Compatible – Hardware Terms

IDE

IDE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IDE – Hardware Terms

I/O Address

I/O Address là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ I/O Address – Hardware Terms

ISDN

ISDN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ISDN – Internet Terms

ISP

ISP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ISP – Internet Terms

InterNIC

InterNIC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ InterNIC – Internet Terms

IP

IP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IP – Internet Terms

IP Address

IP Address là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IP Address – Internet Terms

IPv4

IPv4 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IPv4 – Internet Terms

IPv6

IPv6 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IPv6 – Internet Terms

IRC

IRC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IRC – Internet Terms

iSCSI

iSCSI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ iSCSI – Internet Terms

Impression

Impression là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Impression – Internet Terms

Inbox

Inbox là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Inbox – Internet Terms

Influencer

Influencer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Influencer – Internet Terms

Instagram

Instagram là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Instagram – Internet Terms

Internet

Internet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Internet – Internet Terms

Internet of Things

Internet of Things là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Internet of Things – Internet Terms

iCloud

iCloud là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ iCloud – Internet Terms

ICMP

ICMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ICMP – Internet Terms

ICQ

ICQ là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ICQ – Internet Terms

ICS

ICS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ICS – Internet Terms

ICANN

ICANN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ICANN – Internet Terms

ICF

ICF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ICF – Internet Terms

ICT

ICT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ICT – Internet Terms

Iframe

Iframe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Iframe – Internet Terms

IIS

IIS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IIS – Internet Terms

IM

IM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IM – Internet Terms

Isaac Asimov

Isaac Asimov là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Isaac Asimov – Technology Terms

Integrated SQL

Integrated SQL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Integrated SQL – Technology Terms

Installation

Installation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Installation – Technology Terms

I, For One, Welcome Our (X) Overlords

I, For One, Welcome Our (X) Overlords là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ I, For One, Welcome Our (X) Overlords – Technology Terms

Imaginary Internet Points

Imaginary Internet Points là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Imaginary Internet Points – Technology Terms

Infrastructure Layer

Infrastructure Layer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Infrastructure Layer – Technology Terms

I Am Not A Medical Doctor (IANAMD)

I Am Not A Medical Doctor (IANAMD) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ I Am Not A Medical Doctor (IANAMD) – Technology Terms

I Don’t Believe You (IDBY)

I Don’t Believe You (IDBY) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ I Don’t Believe You (IDBY) – Technology Terms

Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code (IaC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Infrastructure as Code (IaC) – Technology Terms

I Am A Lawyer (IAAL)

I Am A Lawyer (IAAL) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ I Am A Lawyer (IAAL) – Technology Terms

I Am Not A Lawyer (IANAL)

I Am Not A Lawyer (IANAL) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ I Am Not A Lawyer (IANAL) – Technology Terms

Input Layer

Input Layer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Input Layer – Technology Terms

Intelligent Web

Intelligent Web là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Intelligent Web – Technology Terms

Insuretech

Insuretech là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Insuretech – Technology Terms

Intelligent Cloud

Intelligent Cloud là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Intelligent Cloud – Technology Terms

IoT Solutions Architect

IoT Solutions Architect là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ IoT Solutions Architect – Technology Terms

Intent-Based Networking (IBN)

Intent-Based Networking (IBN) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Intent-Based Networking (IBN) – Technology Terms

Instruction Register (IR)

Instruction Register (IR) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Instruction Register (IR) – Technology Terms

Initial Coin Offering (ICO)

Initial Coin Offering (ICO) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Initial Coin Offering (ICO) – Technology Terms

Image Recognition

Image Recognition là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Image Recognition – Technology Terms

Inductive Reasoning

Inductive Reasoning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Inductive Reasoning – Technology Terms

Inbox Zero

Inbox Zero là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Inbox Zero – Technology Terms

Industrial Internet of Things (IIoT)

Industrial Internet of Things (IIoT) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Industrial Internet of Things (IIoT) – Technology Terms