Infotainment

Định nghĩa Infotainment là gì?

InfotainmentThông tin giải trí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Infotainment - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Thông tin giải trí là một từ kết hợp, như "fantabulous," kết hợp hai chữ thành một. Nó đề cập đến chương trình truyền hình, phim ảnh, các trang web, và phần mềm thông tin pha trộn và giải trí với nhau. Ví dụ, chương trình trên Food Network và Animal Planet cung cấp thông tin cho người xem, mà còn là thú vị để theo dõi. Một số chương trình phát sóng tin tức cũng có thể được coi là thông tin giải trí, kể từ khi họ phấn đấu để được như giải trí vì họ là cung cấp thông tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Infotainment? - Definition

Infotainment is a combo word, like "fantabulous," that combines two words into one. It refers to television shows, movies, websites, and software that blend information and entertainment together. For example, shows on the Food Network and Animal Planet provide information to the viewer, but are also fun to watch. Certain news broadcasts can also be considered infotainment, since they strive to be as entertaining as they are informational.

Understanding the Infotainment

Thuật ngữ liên quan

  • Influencer
  • Inkjet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *