FLOPS

FLOPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FLOPS – Technical Terms

Font Case

Font Case là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Font Case – Technical Terms

Footer

Footer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Footer – Technical Terms

Format

Format là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Format – Technical Terms

Fragmentation

Fragmentation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fragmentation – Technical Terms

Frame

Frame là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Frame – Technical Terms

Frequency

Frequency là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Frequency – Technical Terms

Full-Duplex

Full-Duplex là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Full-Duplex – Technical Terms

Flexible

Flexible là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Flexible – Technical Terms

Flowchart

Flowchart là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Flowchart – Technical Terms

Font

Font là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Font – Technical Terms

Floating Point

Floating Point là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Floating Point – Technical Terms

FAQ

FAQ là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FAQ – Technical Terms

File System

File System là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ File System – Technical Terms

FILO

FILO là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FILO – Technical Terms

Filter

Filter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Filter – Technical Terms

FDDI

FDDI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FDDI – Technical Terms

Field

Field là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Field – Technical Terms

FIFO

FIFO là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FIFO – Technical Terms

Formula

Formula là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Formula – Technical Terms

FQDN

FQDN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FQDN – Technical Terms

Framework

Framework là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Framework – Software Terms

Freeware

Freeware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Freeware – Software Terms

Frontend

Frontend là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Frontend – Software Terms

Frozen

Frozen là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Frozen – Software Terms

Function

Function là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Function – Software Terms

FAT32

FAT32 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FAT32 – Software Terms

Favorites

Favorites là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Favorites – Software Terms

File

File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ File – Software Terms

File Association

File Association là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ File Association – Software Terms

File Compression

File Compression là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ File Compression – Software Terms

File Extension

File Extension là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ File Extension – Software Terms

File Format

File Format là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ File Format – Software Terms

File Type

File Type là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ File Type – Software Terms

Filename

Filename là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Filename – Software Terms

Finder

Finder là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Finder – Software Terms

Firmware

Firmware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Firmware – Software Terms

Flag

Flag là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Flag – Software Terms

Flat File

Flat File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Flat File – Software Terms

Folder

Folder là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Folder – Software Terms

FPS

FPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FPS – Software Terms

FPGA

FPGA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FPGA – Hardware Terms

FPU

FPU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FPU – Hardware Terms

FSB

FSB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FSB – Hardware Terms

Function Key

Function Key là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Function Key – Hardware Terms

File Server

File Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ File Server – Hardware Terms

Firewire

Firewire là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Firewire – Hardware Terms

Flash Drive

Flash Drive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Flash Drive – Hardware Terms

Flash Memory

Flash Memory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Flash Memory – Hardware Terms

Flatbed

Flatbed là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Flatbed – Hardware Terms

Floppy Disk

Floppy Disk là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Floppy Disk – Hardware Terms

Fiber Optic Cable

Fiber Optic Cable là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fiber Optic Cable – Hardware Terms

Flaming

Flaming là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Flaming – Internet Terms

Flash

Flash là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Flash – Internet Terms

Fluid Layout

Fluid Layout là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fluid Layout – Internet Terms

Friend

Friend là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Friend – Internet Terms

Friendly URL

Friendly URL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Friendly URL – Internet Terms

FTP

FTP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FTP – Internet Terms

Firewall

Firewall là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Firewall – Internet Terms

Fios

Fios là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fios – Internet Terms

Facebook

Facebook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Facebook – Internet Terms

Favicon

Favicon là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Favicon – Internet Terms

Function Approximation

Function Approximation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Function Approximation – Technology Terms

False Negatives

False Negatives là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ False Negatives – Technology Terms

Full Stack Developer

Full Stack Developer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Full Stack Developer – Technology Terms

Full Stack

Full Stack là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Full Stack – Technology Terms

Feedforward Neural Network

Feedforward Neural Network là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Feedforward Neural Network – Technology Terms

Fileless Malware

Fileless Malware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fileless Malware – Technology Terms

FOAF

FOAF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FOAF – Technology Terms

Facial Recognition

Facial Recognition là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Facial Recognition – Technology Terms

Firebox

Firebox là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Firebox – Technology Terms

Fingerprint

Fingerprint là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fingerprint – Technology Terms

Function as a Service (FaaS)

Function as a Service (FaaS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Function as a Service (FaaS) – Technology Terms

Filter

Filter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Filter – Technology Terms

Fintech

Fintech là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fintech – Technology Terms

Founder’s Syndrome

Founder’s Syndrome là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Founder’s Syndrome – Technology Terms

Fear-Driven Development (FDD)

Fear-Driven Development (FDD) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fear-Driven Development (FDD) – Technology Terms

Facebook Official

Facebook Official là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Facebook Official – Technology Terms

FreeDOS

FreeDOS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ FreeDOS – Technology Terms

Force Touch

Force Touch là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Force Touch – Technology Terms

Facebook Like-Gating

Facebook Like-Gating là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Facebook Like-Gating – Technology Terms

Fabric-Based Infrastructure (FBI)

Fabric-Based Infrastructure (FBI) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fabric-Based Infrastructure (FBI) – Technology Terms

Footfall Analysis

Footfall Analysis là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Footfall Analysis – Technology Terms

Formula And Recipe Management

Formula And Recipe Management là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Formula And Recipe Management – Technology Terms

Function Point (FP)

Function Point (FP) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Function Point (FP) – Technology Terms

Frobnicate

Frobnicate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Frobnicate – Technology Terms

Fiber Optic Adapter

Fiber Optic Adapter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fiber Optic Adapter – Technology Terms

Fiber Optic Coupler

Fiber Optic Coupler là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fiber Optic Coupler – Technology Terms

Fiber Optic Transceiver

Fiber Optic Transceiver là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fiber Optic Transceiver – Technology Terms

Fiber Media Converter

Fiber Media Converter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fiber Media Converter – Technology Terms

Fiber Optic Switch

Fiber Optic Switch là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fiber Optic Switch – Technology Terms

Fiber Optic Termination

Fiber Optic Termination là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fiber Optic Termination – Technology Terms

Fiber Optic Sensor

Fiber Optic Sensor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fiber Optic Sensor – Technology Terms

Forward Secret HTTPS

Forward Secret HTTPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Forward Secret HTTPS – Technology Terms

Fist To Five

Fist To Five là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Fist To Five – Technology Terms

File Integrity

File Integrity là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ File Integrity – Technology Terms

Facebook Questions

Facebook Questions là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Facebook Questions – Technology Terms