Formula

Định nghĩa Formula là gì?

FormulaCông thức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Formula - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật ngữ "công thức" có ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào lĩnh vực, trong đó thuật ngữ được sử dụng. Ví dụ, một công thức toán học là một mối quan hệ thể hiện bằng số và ký hiệu. Một công thức hóa học xác định cấu trúc nguyên tử của một hợp chất hóa học. Trong máy tính, một công thức là một tính toán được thực hiện trên một hoặc nhiều biến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Formula? - Definition

The term "formula" has several different meanings, depending on the field in which the term is used. For example, a mathematical formula is a relationship expressed using numbers and symbols. A chemical formula defines the atomic structure of a chemical compound. In computing, a formula is a calculation performed on one or more variables.

Understanding the Formula

Thuật ngữ liên quan

  • Format
  • FPGA

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *