WYSIWYG

WYSIWYG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WYSIWYG – Software Terms

Windows Vista

Windows Vista là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows Vista – Software Terms

Windows XP

Windows XP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows XP – Software Terms

Winsock

Winsock là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Winsock – Software Terms

Wizard

Wizard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wizard – Software Terms

Word

Word là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Word – Software Terms

Word Processor

Word Processor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Word Processor – Software Terms

Word Wrap

Word Wrap là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Word Wrap – Software Terms

WordArt

WordArt là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WordArt – Software Terms

Worm

Worm là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Worm – Software Terms

Wrapper

Wrapper là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Wrapper – Software Terms

Undo

Undo là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Undo – Software Terms

Zero Day Exploit

Zero Day Exploit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero Day Exploit – Software Terms

Unix

Unix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unix – Software Terms

Unmount

Unmount là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Unmount – Software Terms

Utility

Utility là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Utility – Software Terms

Windows 10

Windows 10 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows 10 – Software Terms

Windows 7

Windows 7 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows 7 – Software Terms

Windows 8

Windows 8 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows 8 – Software Terms

Windows RT

Windows RT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows RT – Software Terms

UWP

UWP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ UWP – Software Terms

Version Control

Version Control là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Version Control – Software Terms

Yosemite

Yosemite là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yosemite – Software Terms

WIMP

WIMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WIMP – Software Terms

Win32

Win32 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Win32 – Software Terms

Widget

Widget là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Widget – Software Terms

Window

Window là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Window – Software Terms

TWAIN

TWAIN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TWAIN – Software Terms

Windows

Windows là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Windows – Software Terms

Typecasting

Typecasting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Typecasting – Software Terms

XAML

XAML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XAML – Software Terms

Tutorial

Tutorial là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tutorial – Software Terms

Status Bar

Status Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Status Bar – Software Terms

Struct

Struct là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Struct – Software Terms

Vertical Market Software

Vertical Market Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Vertical Market Software – Software Terms

Virtual Machine

Virtual Machine là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Virtual Machine – Software Terms

Virtualization

Virtualization là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Virtualization – Software Terms

Virus

Virus là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Virus – Software Terms

Virus Definition

Virus Definition là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Virus Definition – Software Terms

Visual Basic

Visual Basic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Visual Basic – Software Terms

Spyware

Spyware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spyware – Software Terms

WAMP

WAMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WAMP – Software Terms

SQL

SQL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SQL – Software Terms

Waveform

Waveform là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Waveform – Software Terms

SRE

SRE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SRE – Software Terms

WDDM

WDDM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WDDM – Software Terms

Start Menu

Start Menu là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Start Menu – Software Terms

Web Browser

Web Browser là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Web Browser – Software Terms

Tooltip

Tooltip là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tooltip – Software Terms

Trash

Trash là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Trash – Software Terms

Trojan Horse

Trojan Horse là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Trojan Horse – Software Terms

Thumbnail

Thumbnail là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thumbnail – Software Terms

Tiger

Tiger là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tiger – Software Terms

Title Bar

Title Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Title Bar – Software Terms

Spellcheck

Spellcheck là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spellcheck – Software Terms

Spool

Spool là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spool – Software Terms

Soft Token

Soft Token là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Soft Token – Software Terms

Spreadsheet

Spreadsheet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Spreadsheet – Software Terms

Software

Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Software – Software Terms

Sprite

Sprite là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sprite – Software Terms

Source Code

Source Code là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Source Code – Software Terms

Toolbar

Toolbar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Toolbar – Software Terms

System Software

System Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Software – Software Terms

Toolchain

Toolchain là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Toolchain – Software Terms

Systray

Systray là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Systray – Software Terms

Tab

Tab là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tab – Software Terms

Task Bar

Task Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Task Bar – Software Terms

Template

Template là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Template – Software Terms

Terminal

Terminal là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Terminal – Software Terms

Text Box

Text Box là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Text Box – Software Terms

Text Editor

Text Editor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Text Editor – Software Terms

System Call

System Call là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Call – Software Terms

Sierra

Sierra là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Sierra – Software Terms

System Preferences

System Preferences là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ System Preferences – Software Terms

Silent Install

Silent Install là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Silent Install – Software Terms

Snapchat

Snapchat là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Snapchat – Software Terms

Skin

Skin là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Skin – Software Terms

Snapshot

Snapshot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Snapshot – Software Terms

SMB

SMB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SMB – Software Terms

Snippet

Snippet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Snippet – Software Terms

Subdirectory

Subdirectory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Subdirectory – Software Terms

Symbolic Link

Symbolic Link là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Symbolic Link – Software Terms

Scareware

Scareware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scareware – Software Terms

Schema

Schema là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Schema – Software Terms

Screenshot

Screenshot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Screenshot – Software Terms

Script

Script là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Script – Software Terms

Scroll Bar

Scroll Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scroll Bar – Software Terms

Scrolling

Scrolling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Scrolling – Software Terms

SNMP

SNMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SNMP – Software Terms

Snow Leopard

Snow Leopard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Snow Leopard – Software Terms

Syntax Error

Syntax Error là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Syntax Error – Software Terms

RPC

RPC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RPC – Software Terms

Shell

Shell là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Shell – Software Terms

RTE

RTE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RTE – Software Terms

Ruby

Ruby là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ruby – Software Terms

Runtime

Runtime là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Runtime – Software Terms

Race Condition

Race Condition là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Race Condition – Software Terms

Runtime Error

Runtime Error là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Runtime Error – Software Terms

SDK

SDK là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SDK – Software Terms

SDLC

SDLC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ SDLC – Software Terms