Terminal

Định nghĩa Terminal là gì?

TerminalThiết bị đầu cuối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Terminal - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Từ "thiết bị đầu cuối" xuất phát từ hệ thống máy tính đầu đã được sử dụng để gửi lệnh đến các máy tính khác. Thiết bị đầu cuối thường bao gồm chỉ là một bàn phím và màn hình, với một kết nối đến một máy tính khác. Mục đích của một thiết bị đầu cuối không phải là để xử lý thông tin (giống như một máy tính điển hình), nhưng để gửi lệnh đến một hệ thống khác. Ví dụ, một người quản trị mạng có thể sử dụng một thiết bị đầu cuối để đăng nhập vào một mạng lưới và quản lý thiết bị kết nối vào mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Terminal? - Definition

The word "terminal" comes from early computer systems that were used to send commands to other computers. Terminals often consist of just a keyboard and monitor, with a connection to another computer. The purpose of a terminal is not to process information (like a typical computer), but to send commands to another system. For example, a network administrator may use a terminal to log in to a network and manage devices connected to the network.

Understanding the Terminal

Thuật ngữ liên quan

  • Terahertz
  • Text Alignment

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *