General mortgage bond

General mortgage bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General linear model (GLM)

General linear model (GLM) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General manager

General manager là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General journal entry

General journal entry là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General ledger

General ledger là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General lien

General lien là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General equilibrium

General equilibrium là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General fund

General fund là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General guarantee

General guarantee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General journal

General journal là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General creditor

General creditor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General crime exclusion

General crime exclusion là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General environment

General environment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General contractor

General contractor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General counsel

General counsel là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General conditions

General conditions là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General contract

General contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General cargo

General cargo là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General cargo rate

General cargo rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General cargo vessels

General cargo vessels là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General commodity rate

General commodity rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General assignment

General assignment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General average

General average là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General aggregate limit

General aggregate limit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General agency system

General agency system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General agent

General agent là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General acceptance

General acceptance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General account

General account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General adjustment bureau

General adjustment bureau là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General advertising

General advertising là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gemology

Gemology là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gender

Gender là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gender rule

Gender rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

General

General là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

GDP Gap

GDP Gap là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

GDP per capita

GDP per capita là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gearing

Gearing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gemba

Gemba là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gazelle company

Gazelle company là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gauge blocks

Gauge blocks là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gauge pressure

Gauge pressure là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gathering in the stops

Gathering in the stops là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gauge

Gauge là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gateway

Gateway là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gateway city

Gateway city là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gatekeeper

Gatekeeper là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gatekeeper model

Gatekeeper model là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gasohol

Gasohol là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gasoline

Gasoline là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gastroenteritis

Gastroenteritis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gate

Gate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gas welding

Gas welding là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gasfield

Gasfield là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gas guzzler tax

Gas guzzler tax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Garnishment

Garnishment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Garnishment payable

Garnishment payable là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Garnishee

Garnishee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Garnishee order

Garnishee order là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Garman Kohlhagen model

Garman Kohlhagen model là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Garbage

Garbage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gap ratio

Gap ratio là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Garage coverage form

Garage coverage form là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gap in the market

Gap in the market là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gap management

Gap management là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gap opening

Gap opening là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gap period

Gap period là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gap analysis

Gap analysis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gantt chart

Gantt chart là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gap

Gap là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gaming

Gaming là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gamma

Gamma là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Game

Game là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Game changer

Game changer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gambling

Gambling là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gambling income

Gambling income là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Game theory

Game theory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gambling loss

Gambling loss là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Galvanized steel

Galvanized steel là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Galvanizing

Galvanizing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Galley proof

Galley proof là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gallon

Gallon là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Gallup poll

Gallup poll là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh