Zero rate

Zero rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero-rated bond

Zero-rated bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero sum game

Zero sum game là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero uptick

Zero uptick là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ZEW Economic Sentiment

ZEW Economic Sentiment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zip code

Zip code là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zipped file

Zipped file là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zipper clause

Zipper clause là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zombie

Zombie là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zombie debt

Zombie debt là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zonation

Zonation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zone contracting

Zone contracting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zone improvement plan

Zone improvement plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero-lot-line house

Zero-lot-line house là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zone of possible agreement

Zone of possible agreement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero-proof bookkeeping

Zero-proof bookkeeping là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero cost option

Zero cost option là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero-coupon bond

Zero-coupon bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero coupon convertible

Zero coupon convertible là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero defects

Zero defects là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero discharge technology

Zero discharge technology là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero dollar contract

Zero dollar contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero growth stock

Zero growth stock là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero-interest bond

Zero-interest bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero inventories

Zero inventories là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero latency

Zero latency là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zaibatsu

Zaibatsu là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero latency enterprise

Zero latency enterprise là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero air

Zero air là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero layoff policy

Zero layoff policy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero balance account

Zero balance account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero based budgeting (ZBB)

Zero based budgeting (ZBB) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z

Z là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z bench

Z bench là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z long term (ZLT)

Z long term (ZLT) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z shift

Z shift là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z short term (ZST)

Z short term (ZST) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z-spread

Z-spread là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z table

Z table là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z-test

Z-test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zadj

Zadj là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zoning code

Zoning code là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zoning permit

Zoning permit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ZZZZ Best

ZZZZ Best là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zone pricing

Zone pricing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zoning

Zoning là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zone picking

Zone picking là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh