Z short term (ZST)

Định nghĩa Z short term (ZST) là gì?

Z short term (ZST)Z ngắn hạn (ZST). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Z short term (ZST) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đại diện của một khả năng xử lý trong trạng thái lý tưởng của nó. Z ngắn hạn bỏ qua yếu tố đặc biệt và chỉ bao gồm dữ liệu từ quá trình này khi nó hoàn toàn làm trung tâm. Do đó, Z ngắn hạn là điểm chuẩn dựa vào đó số liệu khác được so sánh.

Definition - What does Z short term (ZST) mean

A representation of a process capability in its ideal state. Z short term omits special factors and only includes data from the process when it's completely centered. Therefore, Z short term is the benchmark against which other metrics are compared.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *