Direct route

Direct route là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct registration system

Direct registration system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct relationship

Direct relationship là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distribution management

Distribution management là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distribution date

Distribution date là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distribution expense

Distribution expense là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distribution intensity

Distribution intensity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distribution intermediary

Distribution intermediary là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct payment

Direct payment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct premium

Direct premium là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct production

Direct production là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct profit

Direct profit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributee

Distributee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct public offering

Direct public offering là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributing syndicate

Distributing syndicate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct reduced iron (DRI)

Direct reduced iron (DRI) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distribution

Distribution là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distribution allowance

Distribution allowance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distribution center

Distribution center là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distribution channel

Distribution channel là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distribution cost

Distribution cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct material variance

Direct material variance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct materials inventory

Direct materials inventory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct measures of quality

Direct measures of quality là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct marketing channel

Direct marketing channel là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct material

Direct material là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct notice

Direct notice là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct material cost

Direct material cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct overhead cost

Direct overhead cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed file system

Distributed file system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed labor cost

Distributed labor cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed network model

Distributed network model là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed printing

Distributed printing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed profits

Distributed profits là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed storage

Distributed storage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed systems

Distributed systems là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct mail advertising

Direct mail advertising là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct marketing

Direct marketing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct labor standard

Direct labor standard là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct liability

Direct liability là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed computing (DC)

Distributed computing (DC) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed cost

Distributed cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed database

Distributed database là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct loan program

Direct loan program là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct loss

Direct loss là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct mail

Direct mail là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct insurance

Direct insurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributed application

Distributed application là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distress

Distress là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distress liquidation value

Distress liquidation value là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distress price

Distress price là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct labor rate variance

Direct labor rate variance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distress sale

Distress sale là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct investment

Direct investment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct labor

Direct labor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct labor burden

Direct labor burden là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct labor cost

Direct labor cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distressed borrower

Distressed borrower là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distressed goods

Distressed goods là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distressed property

Distressed property là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distressed security

Distressed security là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distributable profit

Distributable profit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distillate

Distillate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distillation

Distillation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distinct business entity

Distinct business entity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct digital printing

Direct digital printing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct distribution

Direct distribution là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct energy conversion

Direct energy conversion là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct estimate

Direct estimate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct evidence

Direct evidence là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct expense

Direct expense là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct exporting

Direct exporting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Direct financing lease

Direct financing lease là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distinctive competency

Distinctive competency là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Dissolution

Dissolution là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distortion

Distortion là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Dissolved oxygen (DO)

Dissolved oxygen (DO) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distrain

Distrain là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Dissolved solids

Dissolved solids là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distraint

Distraint là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Distance learning

Distance learning là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh