Heap

Heap là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Heap – Bits and Bytes

HFS

HFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HFS – Technical Terms

Hibernate

Hibernate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hibernate – Technical Terms

Header

Header là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Header – Technical Terms

Hertz

Hertz là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hertz – Technical Terms

Hexadecimal

Hexadecimal là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hexadecimal – Technical Terms

Handshake

Handshake là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Handshake – Technical Terms

Hard Copy

Hard Copy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hard Copy – Technical Terms

HDR

HDR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HDR – Technical Terms

HDTV

HDTV là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HDTV – Technical Terms

HDV

HDV là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HDV – Technical Terms

Hostname

Hostname là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hostname – Technical Terms

Hover

Hover là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hover – Technical Terms

Hyper-Threading

Hyper-Threading là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hyper-Threading – Technical Terms

Hacker

Hacker là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hacker – Technical Terms

Half-Duplex

Half-Duplex là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Half-Duplex – Technical Terms

Halftone

Halftone là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Halftone – Technical Terms

HAN

HAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HAN – Technical Terms

High Sierra

High Sierra là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ High Sierra – Software Terms

Hotfix

Hotfix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hotfix – Software Terms

Hypervisor

Hypervisor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hypervisor – Software Terms

Hash

Hash là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hash – Software Terms

Heuristic

Heuristic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Heuristic – Software Terms

High-Level Language

High-Level Language là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ High-Level Language – Software Terms

Horizontal Market Software

Horizontal Market Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Horizontal Market Software – Software Terms

Hub

Hub là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hub – Hardware Terms

HDD

HDD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HDD – Hardware Terms

HDMI

HDMI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HDMI – Hardware Terms

Headphones

Headphones là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Headphones – Hardware Terms

Heat Sink

Heat Sink là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Heat Sink – Hardware Terms

Host

Host là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Host – Hardware Terms

Hot Swappable

Hot Swappable là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hot Swappable – Hardware Terms

HSF

HSF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HSF – Hardware Terms

Hard Token

Hard Token là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hard Token – Hardware Terms

Hardware

Hardware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hardware – Hardware Terms

Hard Disk

Hard Disk là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hard Disk – Hardware Terms

Hard Drive

Hard Drive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hard Drive – Hardware Terms

Handle

Handle là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Handle – Internet Terms

Hashtag

Hashtag là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hashtag – Internet Terms

Heartbleed

Heartbleed là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Heartbleed – Internet Terms

Hit

Hit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hit – Internet Terms

Home Page

Home Page là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Home Page – Internet Terms

Honeypot

Honeypot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Honeypot – Internet Terms

HTML

HTML là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HTML – Internet Terms

HTML5

HTML5 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HTML5 – Internet Terms

HTTP

HTTP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HTTP – Internet Terms

HTTPS

HTTPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HTTPS – Internet Terms

Hyperlink

Hyperlink là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hyperlink – Internet Terms

Hypermedia

Hypermedia là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hypermedia – Internet Terms

Hypertext

Hypertext là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hypertext – Internet Terms

Heat Map View

Heat Map View là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Heat Map View – Technology Terms

Hyperautomation

Hyperautomation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hyperautomation – Technology Terms

Heat Map

Heat Map là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Heat Map – Technology Terms

Hardware Engineer

Hardware Engineer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hardware Engineer – Technology Terms

Hope This Helps (HTH)

Hope This Helps (HTH) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hope This Helps (HTH) – Technology Terms

Horked

Horked là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Horked – Technology Terms

Hebbian Theory

Hebbian Theory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hebbian Theory – Technology Terms

Hidden Layer

Hidden Layer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hidden Layer – Technology Terms

Humane Tech

Humane Tech là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Humane Tech – Technology Terms

Headless Commerce

Headless Commerce là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Headless Commerce – Technology Terms

Hash Rate

Hash Rate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hash Rate – Technology Terms

Hash List

Hash List là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hash List – Technology Terms

Host-Based Firewall

Host-Based Firewall là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Host-Based Firewall – Technology Terms

Hash Chain

Hash Chain là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hash Chain – Technology Terms

Hadoop Cluster

Hadoop Cluster là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hadoop Cluster – Technology Terms

Hybrid WAN

Hybrid WAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hybrid WAN – Technology Terms

Hard Fork

Hard Fork là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hard Fork – Technology Terms

Huge Pipes

Huge Pipes là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Huge Pipes – Technology Terms

Hot Migration

Hot Migration là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hot Migration – Technology Terms

Hybrid Array

Hybrid Array là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hybrid Array – Technology Terms

Hardware Agnostic

Hardware Agnostic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hardware Agnostic – Technology Terms

Hot Data

Hot Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hot Data – Technology Terms

Hyperconverged Infrastructure

Hyperconverged Infrastructure là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hyperconverged Infrastructure – Technology Terms

Header Bidding

Header Bidding là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Header Bidding – Technology Terms

Hidden Markov Model (HMM)

Hidden Markov Model (HMM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hidden Markov Model (HMM) – Technology Terms

Herman Hollerith

Herman Hollerith là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Herman Hollerith – Technology Terms

Hybrid Active Directory

Hybrid Active Directory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hybrid Active Directory – Technology Terms

Hash Partitioning

Hash Partitioning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hash Partitioning – Technology Terms

Hack Mode

Hack Mode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hack Mode – Technology Terms

Heterogeneous Support

Heterogeneous Support là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Heterogeneous Support – Technology Terms

High Efficiency Video Coding (HEVC)

High Efficiency Video Coding (HEVC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ High Efficiency Video Coding (HEVC) – Technology Terms

Halloween Documents

Halloween Documents là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Halloween Documents – Technology Terms

Hindenbug

Hindenbug là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hindenbug – Technology Terms

HIPAA-Compliant Email

HIPAA-Compliant Email là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HIPAA-Compliant Email – Technology Terms

Hug of Death

Hug of Death là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hug of Death – Technology Terms

Hairball

Hairball là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hairball – Technology Terms

Hard Shell Case

Hard Shell Case là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hard Shell Case – Technology Terms

Head Tracking

Head Tracking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Head Tracking – Technology Terms

Hadoop Ecosystem

Hadoop Ecosystem là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hadoop Ecosystem – Technology Terms

High Dynamic Range (HDR)

High Dynamic Range (HDR) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ High Dynamic Range (HDR) – Technology Terms

Hadapt

Hadapt là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hadapt – Technology Terms

Hundred Call Seconds

Hundred Call Seconds là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hundred Call Seconds – Technology Terms

Hybrid Electric Vehicle (HEV)

Hybrid Electric Vehicle (HEV) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Hybrid Electric Vehicle (HEV) – Technology Terms

HTTP File Transfer

HTTP File Transfer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ HTTP File Transfer – Technology Terms