Hard Copy

Định nghĩa Hard Copy là gì?

Hard CopyHard copy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hard Copy - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một bản sao cứng là một tài liệu được in ra. Nó có thể là một tập tin văn bản, ảnh, bản vẽ, hoặc bất kỳ loại khác của tập tin có thể in được. Ví dụ, thay vì gửi thư điện tử một bản ghi nhớ kinh doanh, nó có thể được gửi đi như một bản sao cứng, hoặc một giấy vật lý thực tế có chứa các bản ghi nhớ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Hard Copy? - Definition

A hard copy is a printed document. It may be a text file, photograph, drawing, or any other type of printable file. For example, instead of e-mailing a business memo, it may be sent out as a hard copy, or an actual physical paper containing the memo.

Understanding the Hard Copy

Thuật ngữ liên quan

  • Handshake
  • Hard Disk

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *