CLOB

CLOB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CLOB – Bits and Bytes

CDFS

CDFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CDFS – File Formats

Cold Boot

Cold Boot là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cold Boot – Technical Terms

Collision

Collision là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Collision – Technical Terms

Column

Column là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Column – Technical Terms

Computer Ethics

Computer Ethics là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Computer Ethics – Technical Terms

Computer Science

Computer Science là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Computer Science – Technical Terms

Crossplatform

Crossplatform là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Crossplatform – Technical Terms

Cryptography

Cryptography là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cryptography – Technical Terms

CTP

CTP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CTP – Technical Terms

CUDA

CUDA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CUDA – Technical Terms

Cybercrime

Cybercrime là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cybercrime – Technical Terms

Clock Cycle

Clock Cycle là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Clock Cycle – Technical Terms

Clock Speed

Clock Speed là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Clock Speed – Technical Terms

CMYK

CMYK là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CMYK – Technical Terms

Circuit

Circuit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Circuit – Technical Terms

Clean Room

Clean Room là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Clean Room – Technical Terms

Client-Server Model

Client-Server Model là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Client-Server Model – Technical Terms

Copyright Infringement

Copyright Infringement là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Copyright Infringement – Technical Terms

CPS

CPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CPS – Technical Terms

Crop

Crop là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Crop – Technical Terms

Cache

Cache là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cache – Technical Terms

CAD

CAD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CAD – Technical Terms

Configuration

Configuration là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Configuration – Technical Terms

Constant

Constant là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Constant – Technical Terms

Copyright

Copyright là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Copyright – Technical Terms

Camera RAW

Camera RAW là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Camera RAW – Technical Terms

CAN

CAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CAN – Technical Terms

Caps Lock

Caps Lock là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Caps Lock – Technical Terms

CDMA

CDMA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CDMA – Technical Terms

Character

Character là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Character – Technical Terms

Contextual Menu

Contextual Menu là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Contextual Menu – Software Terms

Control Panel

Control Panel là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Control Panel – Software Terms

Copy

Copy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Copy – Software Terms

Crash

Crash là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Crash – Software Terms

Clean Install

Clean Install là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Clean Install – Software Terms

Clip Art

Clip Art là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Clip Art – Software Terms

Cron

Cron là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cron – Software Terms

Cursor

Cursor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cursor – Software Terms

Cut

Cut là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cut – Software Terms

Command Line Interface

Command Line Interface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Command Line Interface – Software Terms

Command Prompt

Command Prompt là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Command Prompt – Software Terms

Commercial Software

Commercial Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Commercial Software – Software Terms

Compile

Compile là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Compile – Software Terms

Compiler

Compiler là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Compiler – Software Terms

Cell

Cell là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cell – Software Terms

Compression

Compression là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Compression – Software Terms

Cell Reference

Cell Reference là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cell Reference – Software Terms

Container

Container là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Container – Software Terms

CGI

CGI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CGI – Software Terms

Character Encoding

Character Encoding là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Character Encoding – Software Terms

Checksum

Checksum là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Checksum – Software Terms

Class

Class là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Class – Software Terms

C#

C# là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ C# – Software Terms

C/C++

C/C++ là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ C/C++ – Software Terms

CamelCase

CamelCase là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CamelCase – Software Terms

Clipboard

Clipboard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Clipboard – Software Terms

Codec

Codec là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Codec – Software Terms

Chipset

Chipset là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Chipset – Hardware Terms

Chromebook

Chromebook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Chromebook – Hardware Terms

CISC

CISC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CISC – Hardware Terms

Clone

Clone là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Clone – Hardware Terms

Cluster

Cluster là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cluster – Hardware Terms

Computer

Computer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Computer – Hardware Terms

Console

Console là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Console – Hardware Terms

Controller Card

Controller Card là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Controller Card – Hardware Terms

CPU

CPU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CPU – Hardware Terms

CRT

CRT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CRT – Hardware Terms

Chip

Chip là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Chip – Hardware Terms

CD

CD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CD – Hardware Terms

CD-R

CD-R là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CD-R – Hardware Terms

CD-ROM

CD-ROM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CD-ROM – Hardware Terms

CD-RW

CD-RW là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CD-RW – Hardware Terms

CMOS

CMOS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CMOS – Hardware Terms

Coaxial Cable

Coaxial Cable là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Coaxial Cable – Hardware Terms

Compact Flash

Compact Flash là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Compact Flash – Hardware Terms

Component

Component là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Component – Hardware Terms

Card Reader

Card Reader là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Card Reader – Hardware Terms

CCD

CCD là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CCD – Hardware Terms

Cable Management

Cable Management là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cable Management – Hardware Terms

Cable Modem

Cable Modem là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cable Modem – Hardware Terms

CMS

CMS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CMS – Internet Terms

Cookie

Cookie là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cookie – Internet Terms

CPA

CPA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CPA – Internet Terms

CPM

CPM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CPM – Internet Terms

CRM

CRM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CRM – Internet Terms

Cross-Browser

Cross-Browser là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cross-Browser – Internet Terms

CSS

CSS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CSS – Internet Terms

CTR

CTR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CTR – Internet Terms

Cyberbullying

Cyberbullying là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cyberbullying – Internet Terms

Cyberspace

Cyberspace là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cyberspace – Internet Terms

Cybersquatter

Cybersquatter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cybersquatter – Internet Terms

CPC

CPC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CPC – Internet Terms

CPL

CPL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CPL – Internet Terms

Cloud Computing

Cloud Computing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cloud Computing – Internet Terms

Captcha

Captcha là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Captcha – Internet Terms

Cc

Cc là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Cc – Internet Terms

CDN

CDN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CDN – Internet Terms

Certificate

Certificate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Certificate – Internet Terms

CIFS

CIFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CIFS – Internet Terms