CamelCase

Định nghĩa CamelCase là gì?

CamelCaseCamelCase. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ CamelCase - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

camelCase là một quy ước đặt tên trong đó mỗi từ trong một từ ghép được viết hoa trừ những từ đầu tiên. phát triển phần mềm thường sử dụng camelCase khi viết mã nguồn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the CamelCase? - Definition

camelCase is a naming convention in which each word within a compound word is capitalized except for the first word. Software developers often use camelCase when writing source code.

Understanding the CamelCase

Thuật ngữ liên quan

  • CAD
  • Camera RAW

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *