USB-C

Định nghĩa USB-C là gì?

USB-CUSB-C. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ USB-C - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "Universal Serial Bus Type-C." USB-C là một loại kết nối USB được giới thiệu vào năm 2015. Nó hỗ trợ USB 3.1, có nghĩa là một kết nối USB-C có thể truyền dữ liệu lên đến 10 Gbps và gửi hoặc nhận lên đến 20 volt hoặc 100 watt điện. Không giống như USB trước Type-A và cổng USB Type-B, cổng USB-C là đối xứng, mà có nghĩa là bạn không bao giờ phải lo lắng về cắm vào cáp cách sai lầm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the USB-C? - Definition

Stands for "Universal Serial Bus Type-C." USB-C is a type of USB connector that was introduced in 2015. It supports USB 3.1, which means a USB-C connection can transfer data up to 10 Gbps and send or receive up to 20 volts or 100 watts of power. Unlike the previous USB Type-A and USB Type-B ports, the USB-C port is symmetrical, which means you never have to worry about plugging in the cable the wrong way.

Understanding the USB-C

Thuật ngữ liên quan

  • USB
  • Usenet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *