Alpha Software

Định nghĩa Alpha Software là gì?

Alpha SoftwareAlpha Software. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alpha Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

phần mềm Alpha là phần mềm máy tính mà vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm sớm. Nó là đủ chức năng được sử dụng, nhưng là unpolished và thường thiếu nhiều tính năng mà sẽ được bao gồm trong phiên bản cuối cùng của chương trình. "Alpha giai đoạn" phát triển phần mềm theo chương trình sớm và giai đoạn thiết kế, nhưng đến trước "giai đoạn beta", trong đó các phần mềm gần giống với phiên bản cuối cùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Alpha Software? - Definition

Alpha software is computer software that is still in the early testing phase. It is functional enough to be used, but is unpolished and often lacks many of the features that will be included in the final version of the program. The "alpha phase" of software development follows the early programming and design stages, but precedes the "beta phase" in which the software closely resembles the final version.

Understanding the Alpha Software

Thuật ngữ liên quan

  • Algorithm
  • ALU

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *