AIX

Định nghĩa AIX là gì?

AIXAIX. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ AIX - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Là viết tắt của "Advanced Interactive đốc điều hành", mặc dù một số fan Linux đã được biết đến để đề cập đến nó như là "Không phải là UNIX." AIX là một hệ điều hành được phát triển bởi IBM và là trong thực tế dựa trên Unix. Nó thường được sử dụng cho các máy chủ doanh nghiệp và đi kèm với một tập hợp mạnh mẽ của các tùy chọn bảo mật như mạng xác thực Kerberos V5 và xác thực đường hầm an toàn năng động. AIX cho phép người quản trị hệ thống vào bộ nhớ chia, CPU, và truy cập đĩa giữa các công việc khác nhau. Hệ thống hỗ trợ vi xử lý ĐIỆN 64-bit của IBM và là tương thích ngược với các ứng dụng 32-bit. Nó cũng chạy các ứng dụng Linux (sau khi biên dịch lại chúng) và có hỗ trợ đầy đủ cho Java 2. Nếu tất cả các thuật ngữ mà làm cho không có ý nghĩa với bạn, thư giãn - AIX không phải là hệ điều hành của người tiêu dùng thông thường. Nó được sử dụng chủ yếu cho các máy chủ trong các doanh nghiệp lớn, nơi geeks CNTT có được để làm việc với nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the AIX? - Definition

Stands for "Advanced Interactive Executive," though some Linux fans have been known to refer to it as "Ain't UNIX." AIX is an operating system developed by IBM and is in fact Unix-based. It is typically used for enterprise servers and comes with a robust set of security options such as Kerberos V5 network authentication and dynamic secure tunnel authentication. AIX allows the system administrator to divide memory, CPU, and disk access between various jobs. The system supports IBM's 64-bit POWER processor and is backwards-compatible with 32-bit applications. It also runs most Linux applications (after recompiling them) and has full support for Java 2. If all that jargon makes no sense to you, relax -- AIX is not your typical consumer operating system. It is mainly used for servers in large businesses where IT geeks get to work with it.

Understanding the AIX

Thuật ngữ liên quan

  • AIFF
  • Ajax

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *