4K

4K là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 4K – Technical Terms

802.11a

802.11a là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 802.11a – Technical Terms

802.11ac

802.11ac là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 802.11ac – Technical Terms

802.11b

802.11b là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 802.11b – Technical Terms

802.11g

802.11g là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 802.11g – Technical Terms

802.11n

802.11n là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 802.11n – Technical Terms

3D Printer

3D Printer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3D Printer – Hardware Terms

4G

4G là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 4G – Internet Terms

3G

3G là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3G – Internet Terms

404 Error

404 Error là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 404 Error – Internet Terms

411

411 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 411 – Technology Terms

24/7 Support

24/7 Support là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 24/7 Support – Technology Terms

10x Developer

10x Developer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 10x Developer – Technology Terms

3.5 Inch Floppy Disk

3.5 Inch Floppy Disk là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3.5 Inch Floppy Disk – Technology Terms

1080 Interlaced (1080i)

1080 Interlaced (1080i) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 1080 Interlaced (1080i) – Technology Terms

3-D Spreadsheet

3-D Spreadsheet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3-D Spreadsheet – Technology Terms

256-Bit Encryption

256-Bit Encryption là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 256-Bit Encryption – Technology Terms

128-Bit Encryption

128-Bit Encryption là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 128-Bit Encryption – Technology Terms

3-D Scanner

3-D Scanner là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3-D Scanner – Technology Terms

40 Gigabit Ethernet (40GbE)

40 Gigabit Ethernet (40GbE) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 40 Gigabit Ethernet (40GbE) – Technology Terms

5-4-3 Rule

5-4-3 Rule là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 5-4-3 Rule – Technology Terms

3V’s

3V’s là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3V’s – Technology Terms

3D Printer

3D Printer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3D Printer – Technology Terms

9wm

9wm là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 9wm – Technology Terms

6to4

6to4 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 6to4 – Technology Terms

1000BaseF

1000BaseF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 1000BaseF – Technology Terms

5-Tuple

5-Tuple là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 5-Tuple – Technology Terms

5.25 Inch Floppy Disk

5.25 Inch Floppy Disk là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 5.25 Inch Floppy Disk – Technology Terms

3-D Mouse

3-D Mouse là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3-D Mouse – Technology Terms

1000BASE-X

1000BASE-X là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 1000BASE-X – Technology Terms

1000BASE-TX

1000BASE-TX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 1000BASE-TX – Technology Terms

9P

9P là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 9P – Technology Terms

3D Printing

3D Printing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3D Printing – Technology Terms

8-Bit

8-Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 8-Bit – Technology Terms

1000Base-T

1000Base-T là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 1000Base-T – Technology Terms

10BASE-2

10BASE-2 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 10BASE-2 – Technology Terms

10BASE5

10BASE5 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 10BASE5 – Technology Terms

100BASE-T

100BASE-T là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 100BASE-T – Technology Terms

100 Gigabit Ethernet (100GbE)

100 Gigabit Ethernet (100GbE) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 100 Gigabit Ethernet (100GbE) – Technology Terms

301 Redirect

301 Redirect là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 301 Redirect – Technology Terms

302 Redirect

302 Redirect là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 302 Redirect – Technology Terms

303 Redirect

303 Redirect là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 303 Redirect – Technology Terms

64-bit

64-bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 64-bit – Technology Terms

16-Bit

16-Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 16-Bit – Technology Terms

45 Nanometer (45 nm)

45 Nanometer (45 nm) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 45 Nanometer (45 nm) – Technology Terms

90 nanometer (90 nm)

90 nanometer (90 nm) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 90 nanometer (90 nm) – Technology Terms

3ivx

3ivx là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3ivx – Technology Terms

133T Speak

133T Speak là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 133T Speak – Technology Terms

8b/10b Encoding

8b/10b Encoding là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 8b/10b Encoding – Technology Terms

1U Server

1U Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 1U Server – Technology Terms

3-D Software

3-D Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3-D Software – Technology Terms

3-D Stereo Technology (S3-D)

3-D Stereo Technology (S3-D) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 3-D Stereo Technology (S3-D) – Technology Terms

32-Bit

32-Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 32-Bit – Technology Terms

5.1 Surround Sound

5.1 Surround Sound là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ 5.1 Surround Sound – Technology Terms